PGE Dystrybucja S.A. w I kwartale 2015 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 1,54 mld zł wobec 1,48 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 3,7%. EBITDA wzrosła o 4,7% w porównaniu do I kwartału 2014 roku i wyniosła ponad 0,63 mld zł. EBIT wzrósł o 3,2% i wyniósł ponad 0,36 mld zł, a zysk netto osiągnął poziom 293,4 mln zł. Realizując założenia strategii PGE Polskiej Grupy Energetycznej na lata 2014-2020 w I kwartale 2015 roku PGE Dystrybucja zainwestowała ponad 263 mln zł w modernizację, rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych i dalszą poprawę obsługi klientów. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku wydatki inwestycyjne wzrosły o 49%. „Nasze wyniki są konsekwencją realizowanego programu podnoszenia efektywności operacyjnej. Optymalizujemy koszty przy jednoczesnym inwestowaniu w podnoszenie jakości obsługi klienta i bezpieczeństwo dostaw energii.” – powiedział Marek Goluch, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja SA. PGE Dystrybucja SA to część Grupy Kapitałowej PGE i największa spółka dystrybucji energii w Polsce. Odsługuje ponad 5,2 mln klientów instytucjonalnych i indywidulanych. W 2014 roku Spółka zainwestowała ponad 1,5 mld zł w rozbudowę sieci i wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii. W 2014 roku zrealizowała ponad 32 tys. umów o przyłączenie o charakterze inwestycyjnym (łącznie ponad 53 tys.). Na obszarze Spółki przyłączono do sieci lub zwiększono moc w 259 jednostkach wytwórczych, z czego 254 to odnawialne źródła energii: 212 elektrowni słonecznych (w tym 195 mikroinstalacji fotowoltaicznych), 26 elektrowni wiatrowych, 10 biogazowych oraz 6 elektrowni wodnych (w tym 4 małe elektrownie wodne - MEW). Nakłady inwestycyjne poniesione na przyłączanie nowych odbiorców wyniosły ok. 500 mln zł. „Jakość systemu dystrybucji przyciąga inwestorów. Jesteśmy dumni z faktu, że teren, na którym działamy, jest postrzegany jako atrakcyjny dla inwestorów w obszarze OZE" - podkreślił Prezes Marek Goluch.

pgedystrybucja_oSpolce_site