Przychody ze sprzedaży w segmencie, za który odpowiada PGE Dystrybucja w 2015 r. przekroczyły 6 mld zł wobec 5,8 mld zł w roku ubiegłym. EBITDA wyniosła blisko 2,5 mld zł, co oznacza wzrost o 5,5 proc. w stosunku do 2,3 mld zł wypracowanych rok wcześniej. EBIT wyniósł blisko 1,4 mld zł i był wyższy o 6,1 proc. niż w 2014 r. (1,3 mld zł).

Zdaniem władz Spółki było to możliwe dzięki skutecznie realizowanym programom optymalizacji kosztów i efektywnemu wykorzystaniu aktywów. Istotny był także wyraźny wzrost wolumenów energii dystrybuowanej do klientów biznesowych, przy jednoczesnym wzroście liczby odbiorców przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja.

W ubiegłym roku liczba nowych odbiorców w PGE Dystrybucja wzrosła o 38,1 tys. PGE Dystrybucja była także aktywna w obszarze przyłączania wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. W 2015 Spółka przyłączyła do sieci elektroenergetycznej 141 szt. źródeł OZE o łącznej mocy 394 MW. Również w tym okresie na terenie PGE Dystrybucja zostało uruchomionych 1726 mikroinstalacji o łącznej mocy przekraczającej 12,1 tys. kW. Na koniec 2015 r. na obszarze działania firmy funkcjonowało już łącznie 1921 mikroinstalacji o mocy 13,7 tys. kW. W tym mikroinstalacje PV stanowiły ok. 99 % ogólnej liczby zainstalowanych urządzeń wytwórczych.

pgedystrybucja_oSpolce_site