Inwestycja PGE Dystrybucja wokół Sztabina

Spółka z Grupy PGE zmodernizuje sieć elektroenergetyczną na północy województwa podlaskiego. Przebudowana zostanie linia 15kV relacji Augustów - Sztabin. Dzięki inwestycji poprawi się jakość i ciągłość zasilania w energię elektryczną odbiorców w gminie Sztabin. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2,3 mln zł.

Na terenie działania Rejonu Energetycznego (RE) Suwałki białostocki oddział PGE Dystrybucja prowadzi inwestycję związaną z budową obwodnicy Sztabina, realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku (GDDKiA). Jeden z etapów modernizacji sieci elektroenergetycznej jest prowadzony w ramach programu kablowania linii średniego napięcia (SN), drugi zaś w ramach realizacji Programu wspierającego Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju poprzez założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.

W ramach inwestycji PGE Dystrybucja wybudowanych zostanie około 3,5 km linii kablowych przy jednoczesnym demontażu ponad 3,5 km istniejących linii napowietrznych. Dodatkowo powstaną dwie kontenerowe stacje transformatorowe.

 

sztabin-1.jpg

Część inwestycji przeprowadzana jest na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie napowietrzna linia SN przebiega przez tereny podmokłe i torfowe. W ramach przebudowy zostanie ona zastąpiona linią kablową (umieszczaną pod powierzchnią ziemi). Dodatkowo modernizacja będzie wymagała specjalistycznego przewiertu pod rzeką Biebrzą. Kabel zostanie położony około 4 m pod dnem rzeki, tj. 5 m od lustra wody. Zabieg zostanie przeprowadzony metodą bezwykopową, czyli przewiertem sterowanym. Metoda ta polega na wykonaniu przewiertu po zakrzywionej trajektorii celem przeciągnięcia rur, do których następnie wciągnięte zostają kable energetyczne. Całkowita długość przewiertu to około 180 m. Pod samą rzeką przewiert będzie wynosił blisko 30m. Pozostała część przewiertu obejmie obszar przy rzece, który jest szczególnie zagrożony zalaniem. Realizację tego typu projektów zawsze poprzedzają dokładne analizy geologiczne.

- W ramach prowadzonych inwestycji zostaną zastosowane rozwiązania, które przełożą się m.in. na ograniczenie liczby awaryjnych wyłączeń podczas niesprzyjających warunków pogodowych oraz skrócenie czasu reakcji energetyków w przypadku zaistniałych awarii. Poprawione zostanie również bezpieczeństwo obsługi stacji poprzez zastosowanie automatyki pozwalającej zdalnie zarządzać siecią - bez konieczności bezpośredniej ingerencji brygad w terenie – podsumował Adam Słuchocki, dyrektor Rejonu Energetycznego Suwałki.

Zakończenie prac inwestycyjnych planowane jest na koniec sierpnia br., a ich łączny koszt oszacowano na ok. 2,3 mln zł.

 

Realizacja projektu stanowi przykład dobrej współpracy pomiędzy samorządami, jednostkami administracyjnymi a sektorem energetycznym. Dzięki wspólnemu planowaniu prac nie zachodzi konieczność kolejnych ingerencji w pas drogowy w celu umieszczenia linii kablowych.

Na poprawę jakości zasilania Rejon Energetyczny Suwałki w 2022 r. wydał ponad 34 mln zł. Zadania polegały na modernizacji linii średniego napięcia, wymianie stacji transformatorowych SN/nN oraz kablowaniu linii niskiego napięcia (nN). W tym roku RE Suwałki na inwestycje łącznie przeznaczy 67 mln zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisane w Politykę Energetyczną Polski.

 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site