Od 25.05.2018 r. w Polsce będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). W związku z tym przedstawiamy poniżej informację (Klauzula informacyjna) wymaganą Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) Wykonawcy, którzy dotychczas byli już zarejestrowani w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. są zobowiązani do przekazania PGE Dystrybucja S.A. podpisanych Klauzul Informacyjnych.

Wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do przekazania podpisanej Klauzuli „Klauzula informacyjna - Baza Kwalifikowanych Wykonawców”. Wykonawcy, którzy we Wniosku Zgłoszeniowym podali dane osobowe, osób, którymi zarządzają dodatkowo powinni złożyć podpisane Klauzule „Klauzula informacyjna - BKW- osoby, którymi dysponuje Wykonawca”.

UWAGA! Klauzule informacyjne –BKW- osoby którymi dysponuje Wykonawca, należy przesłać podpisane przez osoby, zgodnie z pkt. VIII klauzuli.

Klauzule należy przekazać do PGE Dystrybucja S.A. w terminie do 31.08.2018r., jednak nie później niż wraz ze złożeniem oferty. Klauzule można złożyć wraz z wyżej wymienioną ofertą lub oddzielnie,w formie papierowej do Oddziału, w którym dokonano rejestracji lub mailowo (skan Klauzuli). Nie złożenie Klauzul Informacyjnych w wyżej wymienionym terminie może skutkować wykreśleniem lub zawieszeniem Wykonawcy w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców PGE Dystrybucja S.A. zgodnie z decyzją PGE Dystrybucja S.A. Klauzule Informacyjne dostępne są pod adresem https://pgedystrybucja.pl/przetargi

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w postępowaniach przetargowych PGE Dystrybucja S.A. wprowadzona została dogrywka w postaci aukcji elektronicznej. Wszystkie podmioty biorące udział w dogrywce zobowiązane są do zapoznania się z "Podręcznikiem oferenta - aukcje elektroniczne SWPP"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA ODDZIAŁU BIAŁYSTOK
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok informuje, iż we wszystkich postępowaniach wszczynanych po dn. 01.09.2016 r., w przedmiocie świadczenia usług wycinki drzew i krzewów pod liniami oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych na terenie działania PGE Dystrybucja S. A. Oddział Białystok, wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany z zastosowaniem dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
Wobec powyższego, Wykonawcy, którzy będą zainteresowani udziałem w postępowaniach prowadzonych w zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązani będą do posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Poniżej znaleźć można informacje dotyczące ogłoszonych, trwających i rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia.

Odczytanie dokumentów dotyczących postępowań będzie wymagać posiadania programu Acrobat Reader. Można go pobrać bezpłatnie wchodząc na stronę producenta. Do pobierania i przeglądania dokumentów przetargowych zalecane jest stosowanie przeglądarki Internet Explorer w najnowszej wersji. Więcej informacji na ten temat oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie producenta. 

pgedystrybucja_przetargi_site