PGE Dystrybucja S.A. pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na obszarze określonym w udzielonej koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

Działalność Spółki polega na świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej poprzez jej transport za pomocą sieci i urządzeń elektroenergetycznych do odbiorców końcowych.

Realizując wyznaczone zadania, PGE Dystrybucja S.A. traktuje wszystkich Klientów z należytą starannością i poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zachowaniem wysokiej jakości standardów obsługi. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Spółki, Klient uprawniony jest do złożenia skargi. 
Skarga:
    • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie powierzonych zadań w zakresie usług dystrybucyjnych świadczonych przez OSD,
    • naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów lub aktów i procedur wewnętrznych,
    • niedochowanie należytej staranności, w tym brak odpowiedniej reakcji na wcześniej zgłoszony przez Klienta problem.
Model obsługi skarg:
Skargi złożone przez Klientów rozpatrywane są zgodnie z trójstopniowym modelem:
    • pierwszy stopień – Oddział Spółki – Dyrektor Rejonu Energetycznego/Departamentu w Centrali Oddziału lub osoba upoważniona przez ww. do rozpatrzenia skargi,
    • drugi stopień – Centrala Oddziału Spółki – Dyrektor Generalny Oddziału, Zastępca Dyrektora Generalnego lub osoba do tego upoważniona,
    • trzeci stopień – Centrala Spółki – właściwy do rozpatrzenia skargi Biuro/Departament lub osoba wskazana przez Prezesa/Członka Zarządu.
Skargi kierowane bezpośrednio do Centrali Spółki z pominięciem poziomu pierwszego lub drugiego będą niezwłocznie przekazywane do właściwego Oddziału celem ich rozpatrzenia.
Zasady i forma składania skarg przez klientów
1.    Klient powinien zgłosić skargę niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
2.    Klient może złożyć skargę bezpośrednio w siedzibie OSD, jej Oddziale, Rejonie Energetycznym lub Posterunku Energetycznym oraz listownie.
3.    Klient winien złożyć skargę w formie pisemnej, w sposób umożliwiający OSD rozpoznanie sprawy w terminie, tzn. podając istotne dla rozpatrzenia sprawy informacje oraz imię, nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania (siedziby).
4.    Skargi niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpatrzenia.
Obowiązki PGE Dystrybucja S.A.
1.    OSD ma obowiązek przekazania odpowiedzi na skargę w formie pisemnej na adres wskazany w skardze.
2.    Odpowiedź powinna być udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od daty otrzymania skargi.
3.    W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 14-dniowy nie może zostać dotrzymany, OSD informuje Klienta o przyczynie opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone, wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi. W tym przypadku termin rozpatrzenia skargi przez OSD i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż 30 dni.