W związku z kwestiami dotyczącymi przekazywania przez właścicieli MWE informacji oraz danych dotyczących systemów wsparcia przy dokonywaniu redysponowania w jednostkach wiatrowych i fotowoltaicznych informujemy, że informacje o systemach wsparcia wskazanych w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (Dz. U.2023.1436) na podstawie art. 93 ust. 18 tej ustawy, z zastrzeżeniem ustępu 19, po wdrożeniu przez operatora redysponowania powinny być przesyłane na następujące skrzynki pocztowe:

1. do PGE Dystrybucja -  redysponowanie@pgedystrybucja.pl
2. informacyjnie do PSE (przy redysponowaniu na polecenie PSE) - RedysponowanieNierynkowePV@pse.pl

Powyższe informacje można również przesłać w formie korespondencji pisemnej na adres:

PGE Dystrybucja S.A.,
Biuro Zarzadzania Mocą
ul. Garbarska 21 A,
20-340 Lublin

 

Przypominamy również, że zgodnie z ustawą o OZE należy złożyć do operatora informację (forma dowolna) czy i jaka część zredukowanej energii powinna zostać rozliczona w danym systemie wsparcia, w terminie 14 dni od daty wydania polecenia. Zgodnie z ww. przepisami, w przypadku nieprzekazania przez wytwórcę powyższej informacji w terminie 14 dni od daty wydania polecenia, zredukowana energia nie zostanie zaliczona do realizacji zobowiązania wynikającego z aukcyjnego systemu wsparcia. W związku z powyższym brak przekazania ww. informacji w ustawowym terminie będzie skutkował tym, że zredukowana energia nie zostanie uwzględniona w wyliczeniu Rekompensaty w części dotyczącej utraconych przychodów z aukcyjnego systemu wsparcia.

Informacje dodatkowe:

  1. po każdym redysponowaniu na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (dalej: „OSP”), PSE S.A na swojej stronie w zakładce komunikaty przedstawia niezbędne informacje dla uzyskania rekompensat za zrealizowane polecenia przez jednostki wytwórcze, Polecenia wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z późn. zm., dalej „PE”), z uwzględnieniem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r poz. 1681)\
  2. właściciele Instalacji Wytwórczych, które zrealizowały Polecenia, mają co do zasady prawo do rekompensaty finansowej, o której mowa w art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, z tytułu niewyprodukowania energii elektrycznej w ilości, w jakiej zostałaby ona wyprodukowana w przypadku niewydania Polecenia przez PSE S.A. (dalej: „Rekompensata”), z uwzględnieniem zasad określonych w ww. przepisie rozporządzenia oraz art. 30 ust. 5 i 6 ww. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
  3. dla potrzeb wykonania rozliczenia Redysponowania Nierynkowego instalacji wytwórczej, właściciel instalacji wytwórczej podlegającej redysponowaniu aby umożliwić Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (dalej: „OSD”), przekazanie danych w zakresie wydanych przez OSP poleceń redysponowania w poszczególnych instalacjach wytwórczych, powinien upoważnić OSD odpowiedniego do miejsca przyłączenia instalacji wytwórczej, do przekazania przedmiotowych danych. Wzory upoważnień są udostępniane przez OSP wraz z zamieszczanymi na stronie www.pse.pl  komunikatami dotyczącymi redysponowania nierynkowego instalacji.
  4. w przypadku jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. upoważnienia wskazane w punkcie powyżej należy przesłać na adres e-mail: redysponowanie@pgedystrybucja.pl
  5. w przypadku jednostek wytwóczych przyłączonych do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieprzyłączonego do sieci przesyłowej (OSDn) upoważnienie powinno zostać przekazane do OSDn, do którego sieci przyłączona jest redysponowana Instalacja FW, oraz do OSDp, do którego sieci przyłączony jest dany OSDn.
  6. kopia upoważnienia udzielonego i przekazanego OSD powinna zostać dołączona do Wniosku o Rekompensatę przesyłanego do PSE S.A.
  7. właściciele instalacji wytwórczych, którzy złożyli już odpowiednie upoważnienia dla OSD do przekazywania stosownych informacji i danych do PSE S.A. w związku z poprzednimi redysponowaniami nierynkowymi, składając Wniosek o Rekompensatę nie muszą ponownie przekazywać tych upoważnień do OSD.