Chcę przyłączyć elektrownię / farmę fotowoltaiczną / wiatrową

Uwagi ogólne

Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).

Przyłączenia odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV opisane jest w procedurze przyłączania mikroinstalacji.

 

Ze względu na zakres informacji koniecznych do złożenia wniosku o warunki przyłączenia i zakresu prac związanych z realizacją przyłączenia po stronie Podmiotu Przyłączanego/Wytwórcy, jak i PGE Dystrybucja S.A. proces możemy podzielić na:

a) przyłączenie wytwórcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV

b) przyłączenie wytwórcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu powyżej 1 kV

Przed złożeniem wniosku o określenie warunków przyłączenia źródła do sieci o napięciu powyżej 1 kV niezbędne jest uzyskanie kopii Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru, na którym ma być zlokalizowane źródło. Plan ten musi jednoznacznie informować, że lokalizacja danego typu źródła jest dopuszczalna na terenie objętym inwestycją. Jeżeli na danym obszarze nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego należy doprowadzić do jego sporządzenia lub wystąpić zwnioskiem o wydanie decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na planowaną inwestycję.

Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia nie tylko w sytuacji przyłączenia nowego źródła, ale również zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącego źródła lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączanego podmiotu.

 

Czego potrzebuję, by złożyć wniosek?

Wypełnisz druk „Wniosku o określenie warunków przyłączenia W-3” oraz odpowiedni do rodzaju źródła załącznik (Załącznik A, B lub C). Do wniosku w każdym przypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci należące do wnioskodawcy,

2. plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny określający usytuowanie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci,

3. dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną turbin wiatrowych według załączonego wzoru (Załącznik A), wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-EN61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta) oraz charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny (w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają różne parametry techniczne, dla każdego typu należy złożyć osobną specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych),

4. dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik C) oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i przekształtników DC/AC,

5. dla pozostałych źródeł wytwórczych - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według załączonego wzoru (Załącznik B).

Dodatkowo dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kV:

6. planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji elektroenergetycznej źródła oraz długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających źródło,

7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana napodstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Dokumenty te powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (przez organ wydający lub notarialnie).

Ponadto w innych przypadkach w zależności od potrzeb należy dostarczyć:

8. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

9. pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeśli jest udzielne pełnomocnictwo).

 

 

Krok 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Szablony niżej wymienionych druków do wypełnienia można pobrać T U T A J, zakładka "Wnioski o przyłączenie Wytwórcy oraz Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji"

 

W przypadku przyłączenia źródła energii elektrycznej należy wypełnić druk „Wniosku o określenie warunków przyłączenia W-3” oraz odpowiedni do rodzaju źródła załącznik (Załącznik A, B lub C). Informacje pomocne w wypełnieniu wniosku znajdują się w pkt. 6 wniosku. Druki Wniosków i ww. załączników dostępne są również w Biurze Zarządzania Rozwojem Sieci Centrali Spółki, Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. w siedzibach Oddziałów i Rejonów Energetycznych,

Wypełniony Wniosek o określenie warunków przyłączenia należy dostarczyć osobiście lub wysłać do Centrali Oddziału PGE Dystrybucja S.A.

Skierowanie wniosku do jednostki organizacyjnej na terenie, której ma nastąpić przyłączenie, usprawni rozpatrzenie wniosku.

 

Wnioskodawca wnosi zaliczkę (nie dotyczy źródeł przyłączanych do sieci o napięciu poniżej 1 kV) na poczet opłaty za przyłączenie, na konto Oddziału PGE Dystrybucja S.A. na terenie którego ma nastąpić przyłączenie (informacja o numerach kont bankowych dla wpłaty zaliczki dostępna T U T A J).

W tytule przelewu należy podać nazwę źródła wytwórczego (podaną we Wniosku) i jego moc przyłączeniową. Zaliczkę wylicza się zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, tj. 30 zł brutto za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we Wniosku, nie więcej jednak niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższą niż 3 000 000 zł. Zaliczkę należy wpłacić w ciągu czternastu dni od dnia złożenia Wniosku. Niewpłacenie zaliczki w tym terminie, skutkuje pozostawieniem Wniosku bez rozpatrzenia.

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, PGE Dystrybucja S.A. zwraca się do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o określenie warunków przyłączenia, Wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku.

 

Krok 2. Określenie warunków przyłączenia

Na podstawie złożonego wniosku zostaną określone warunki przyłączenia i przygotowany projekt umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia, ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.

W sytuacji określonej w ustawie Prawo energetyczne tzn. w przypadku przyłączenia źródła o mocy zainstalowanej powyżej 2 MW, wydanie warunków przyłączenia poprzedzone jest sporządzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanego źródła na system elektroenergetyczny.

Jeżeli w trakcie analizy możliwości przyłączenia odnawialnego źródła energii elektrycznej brak jest warunków technicznych lub ekonomicznych przyłączenia z wnioskowaną mocą do sieci dystrybucyjnej, PGE Dystrybucja S.A. powiadomi Wnioskodawcę o wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej. Wnioskodawca w okresie 30 dni od otrzymania powiadomienia powinien przedstawić swoje stanowisko w zakresie akceptacji lub nie zmniejszenia mocy.

W przypadku określania Warunków przyłączenia obiektów do sieci 110 kV muszą być one uzgodnione z PSE S.A.

Wydane przez PGE Dystrybucja S.A. warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia dostarczenia i w tym okresie odbiorca ma prawo zawrzeć umowę o przyłączenie w oparciu o aktualny projekt umowy o przyłączenie. PGE Dystrybucja S.A. proponuje zawarcie umowy o przyłączenie w momencie podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji źródła z wyprzedzeniem pozwalającym na zrealizowanie przyłączenia.

 

Krok. 3 Realizacja przyłączenia

Realizacja przyłączenia po stronie PGE Dystrybucja S.A. rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy o przyłączenie.

Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następuje:

- odbiór urządzeń, sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu, wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.,

a

- po stronie wytwórcy po wybudowaniu źródła:

- odnawialnego o mocy zainstalowanej nie mniejszej, niż 500 kW i pozostałych źródeł (niezależnie od mocy), wytwórca składa „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”,

- odnawialnego o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, wytwórca składa „Oświadczenie o wykonaniu małej instalacji”.

Druki te podpisuje Wytwórca i Wykonawca sieci i instalacji w przyłączanym źródle, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie, PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”.

Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę Umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. Zasady te określa pkt. "Zawarcie umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej ze źródła."

 

Krok 4. Zawarcie umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej ze źródła.

Aby móc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w źródle wytwórczym do sieci PGE Dystrybucja S.A. warunkiem koniecznym jest posiadanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz zainstalowanie, na własny koszt, układu pomiarowego na źródle wytwórczym. Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania koncesji zamieszczone są na stronie internetowej URE.

Następnie, po realizacji procesu inwestycyjnego, należy zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z PGE Dystrybucja S.A. i Umowę sprzedaży z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”, o którym mowa w pkt. "Realizacja przyłączenia." Z dokumentem tym należy zgłosić się do Wydziału Handlu w PGE Dystrybucja S.A. oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.) w celu zawarcia ww. umów.

 

Krok 5. Rozpoczęcie wprowadzania energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A.

Po zawarciu umów, o których mowa powyżej, przed rozpoczęciem wytwarzania energii elektrycznej i wprowadzania do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., niezbędny jest odbiór i oplombowanie przez PGE Dystrybucja S.A. układów pomiarowo-rozliczeniowych będących własnością Wytwórcy.

Po zakończeniu całej procedury Wytwórca może wprowadzać do sieci PGE Dystrybucja S.A. energię elektryczna wytworzoną w źródle.

 

WAŻNE INFORMACJE PO PRZYŁĄCZENIU WYTWÓRCY O MOCY ZAINSTALOWANEJ 200 kW i wyższej

Jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej generowanej 200 kW i wyższej, jako użytkownicy SGU przyłączeni bezpośrednio do systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., są zobowiązani do przekazywania danych o planowanej generacji w swoich jednostek wytwórczych do właściwego Operatora poprzez wskazany portal wymiany danych planistycznych. Dane planistyczne muszą być przekazywane od chwili przyłączenia jednostki wytwórczej do sieci. 

Szczegółowe informacje związane z rejestracją klientów do Portalu Wytwórcy i przekazywaniem danych planistycznych przez jednostki wytwórcze są zamieszczone na zakładce https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/wytworcy

dystrybucja_site pgedystrybucja_site