Brak zgód na umieszczanie materiałów na infrastrukturze elektroenergetycznej wynika z obowiązków ustawowych, które zostały nałożone na PGE Dystrybucja S.A., jako przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej oraz jako wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Wynika to z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 2022, poz. 1385, z późn. zm.), tj. potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania i eksploatacji posiadanej infrastruktury elektroenergetycznej. Zamieszczane na słupach lub zawieszone pomiędzy słupami napowietrznych linii elektroenergetycznych wszelkiego rodzaju tablice i bannery reklamowe są elementem obcym, nie przewidzianym do instalowania w sieci, a co za tym idzie uniemożliwiają lub znacząco utrudniają prawidłową eksploatację linii. Stanowią one istotną przeszkodę dla elektromonterów, którzy te linie konserwują i naprawiają, wydłużają czas usuwania awarii, w związku tymczasowością umieszczenia mogą stwarzać zagrożenie dla osób postronnych.

 

Liczymy na odpowiedzialne potraktowanie tej kwestii przez Komitety Wyborcze oraz przypominamy, iż zgodnie z Art. 110 i Art. 495 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na urządzeniach energetycznych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela takich urządzeń, a ich zamieszczanie bez zgody właściciela jest niedozwolone i podlega karze grzywny. Naruszenie niniejszego zakazu skutkować będzie kierowaniem stosownych powiadomień do Policji lub Straży Miejskiej, z wnioskiem o podjęcie środków prawnych.

Jednocześnie wzywamy Komitety Wyborcze, których materiały zostały zawieszone na liniach energetycznych oraz innych elementach infrastruktury sieciowej PGE Dystrybucja S.A. do bezzwłocznego ich usunięcia.