Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 14.02.2024r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 14.03.2024r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/3/2024 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/3/2024 z raportem z procesu konsultacji.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 01.02.2024r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 01.03.2024r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2024 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2024 z raportem z procesu konsultacji.

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), PGE Dystrybucja S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr B/2/2024 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 23 marca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2024. Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji .doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), PGE Dystrybucja S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr B/3/2024 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 14 marca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/3/2024. Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym(w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacjąo zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), PGE Dystrybucja S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr B/1/2024 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 1 marca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2024. Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym(w wersji .doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.26.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/4/2023 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/4/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Nr 348 (4165) 25 września 2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.22.2023.LK z dnia 20 września 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/5/2023 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/5/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Nr 342 (4159) 21 września 2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.15.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2023 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2023 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki, z zastrzeżeniem pkt III przedmiotowej karty aktualizacji, który wchodzi w życie od dnia uruchomienia produkcyjnego Centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE) przez Operatora informacji rynku energii (OIRE).

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 328 (4145) 1 września 2023 r.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15.05.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 15.06.2023r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/4/2023 IRiESD. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/4/2023 z raportem z procesu konsultacji.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.11.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2023 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/2/2023 IRiESD na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 298 (4115) 19 lipca 2023 r.

Pliki zawierające decyzję Prezesa URE oraz kartę aktualizacji zamieszczamy poniżej.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 15.05.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 15.06.2023r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/5/2023 IRiESD. W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/5/2023 z raportem z procesu konsultacji.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 25.04.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 25.05.2023r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/3/2023 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/3/2023 z raportem z procesu konsultacji.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.4.2022.ŁW  z dnia 12 czerwca 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD Załącznik nr 6, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD na 90 (dziewięćdziesiąty ) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 261 (4078) 14 czerwca 2023 r.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 13.04.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 13.05.2023r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/2/2023 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2023 z raportem z procesu konsultacji.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.5.2023.AOr.JPa2 z dnia 16 maja 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2023 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/1/2023 IRiESD na 7 (siódmy) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 232 (4049) 17 maja 2023 r.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 15 czerwca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/5/2023

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym(w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 15 czerwca 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl.  W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/4/2023

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym(w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 25 maja 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/3/2023

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki..

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Projekt zamieszczamy poniżej do pobrania (plik PDF). Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 13 maja 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2023

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki..

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 01.02.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 28.02.2023r. proces konsultacji Załącznika nr 6 do IRiESD.

Załącznik nr 6 do IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone poniżej (pliki do pobrania, format PDF).

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2022 Załącznik nr 6 IRiESD z raportem z procesu konsultacji.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 01.02.2023r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 28.02.2023r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2023 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/1/2023 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2023 z raportem z procesu konsultacji.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.4.2022.ŁW z dnia 3 lutego 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD na 14 (czternasty) dzień po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki przedmiotowej decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 88 (3905) 6 lutego 2023 r. r.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28 lutego 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2023

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 29.06.2022r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 30.04.2022r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2022 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/1/2022 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2022 z raportem z procesu konsultacji.

Ze względu na wezwanie PGE Dystrybucja S.A. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w ramach postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia Karty aktualizacji nr B/1/2022 IRiESD, do opracowania i ponownego skonsultowania z użytkownikami systemu dystrybucyjnego nowego brzmienia projektu Załącznika nr 6 do IRiESD i zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Załącznika nr 6 do IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28 lutego 2023 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Załącznik nr 6 IRiESD B/1/2022

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Załącznika nr 6 do IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 30 kwietnia 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2022

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacjąo zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.10.2021.AOr z dnia 3 lutego 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2021 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/2/2021 IRiESD na 14 (czternasty) dzień po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki przedmiotowej decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 19 (3529) 3 lutego 2022 r.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 16.07.2021r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 16.08.2021r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/2/2021 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/2/2021 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2021 z raportem z procesu konsultacji.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 16 sierpnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2021

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji docx) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.1.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1.            zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2021 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2.            ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/1/2021 IRiESD na 14 (czternasty) dzień po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki niniejszej decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 61 (3306) z dnia 23.04.2021 r.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 08.01.2021r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 22.01.2021r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2021 IRiESD bez wpływu uwag.

Karta Aktualizacji Nr B/1/2021 IRiESD została zamieszczona wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2021.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 22 stycznia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

 

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2021

 

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji docx) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.17.2020.MZS z dnia 26 listopada 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2020 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/3/2020 IRiESD na 1 stycznia 2021 r.

 

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 274 (3228) z dnia 03.12.2020 r.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 07.09.2020r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 21.09.2020r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/3/2020 IRiESD bez wpływu uwag.

Karta Aktualizacji Nr B/3/2020 IRiESD została zamieszczona wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/3/2020.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF)

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 21 września 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/3/2020

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji docx) oraz wersję podpisaną w pdf. PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.12.2020.MZS z dnia 12 sierpnia 2020 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2020 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
 2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/1/2020 IRiESD na 14 (czternasty) dzień po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki przedmiotowej decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 179 (3133) z dnia 13.08.2020 r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 06.05.2020r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 20.05.2020r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/2/2020 IRiESD bez wpływu uwag.

Karta Aktualizacji Nr B/2/2020 IRiESD została zamieszczona wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2020.”

 

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/2/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 20 maja 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

 

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2020. Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji docx) oraz wersję podpisaną w pdf. PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 26.03.2020r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 09.04.2020r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2020 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/1/2020 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2020 z raportem z procesu konsultacji.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 9 kwietnia 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2020

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji docx) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/3/2018 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.13.2018.ŁW z dnia 23 sierpnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1. Zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo1 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr B/3/2018 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2.  Ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr B/3/2018 IRiESD na 14 (czternasty) dzień po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki przedmiotowej decyzji, za wyjątkiem pkt. B.18, pkt. D.2.10 oraz pkt. D.2.11 Karty aktualizacji nr B/3/2018 IRiESD, które wchodzą w życie w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki przedmiotowej decyzji.

 

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna nr 215 (2850) z dnia 26.08.2019 r.

Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/2/2018 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.29.2018.ŁW z dnia 18 kwietnia 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1.      zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającą IRiESD z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4, wraz ze zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2018 IRiESD stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2.      ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 w następujący sposób:

a) zmiany zawarte w zakresie Załącznika nr 1 "Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych jak i przyłączonych do sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A." do IRiESD wchodzą w życie z dniem 15 października 2019 r.

b)  pozostałe zmiany zawarte w ww. Karcie aktualizacji IRiESD wchodzą w życie z dniem 22 kwietnia 2019 r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 18.01.2019r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 01.02.2018r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/1/2019 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/1/2018 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2018 z raportem z procesu konsultacji.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 1 lutego 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2019

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/4/2018 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.17.2018.ŁW z dnia 29 listopada 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1.      zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającą IRiESD z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4, wraz ze zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/4/2018 IRiESD stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2.      ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 niniejszej decyzji na dzień 1 stycznia 2019 r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 07.11.2018r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 21.11.2018r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/5/2018 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/5/2018 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/5/2018 z raportem z procesu konsultacji.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/5/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 21 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/5/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komunikat PGE Dystrybucja S.A. z dnia 24.10.2018 r.dotyczący Karty Aktualizacji Nr B/4/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 08.10.2018 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 23.10.2018 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/4/2018 IRiESD.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD, który wraz z niniejszym komunikatem został zamieszczony na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/4/2018.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/4/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 23 października 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/4/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacjąo zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/3/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 09.05.2018r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 06.06.2018r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/3/2018 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/3/2018 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/3/2018 z raportem z procesu konsultacji.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 26 lipca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PTPiREE http://ptpiree.pl/aktualnosci/2018-06-27

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 28.06.2018r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 26.07.2018r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/2/2018 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2018 z raportem z procesu konsultacji.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/3/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 6 czerwca 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/3/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 9 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Komunikat dotyczący Karty Aktualizacji Nr B/1/2018 IRiESD

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17.01.2018 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 01.02.2018 r.  konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/1/2018 IRiESD.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD, który wraz z niniejszym komunikatem został zamieszczony na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2018.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2018  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

 

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 1 lutego 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2018

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowymoraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 12.12.2017 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 27.12.2017 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/2/2017 IRiESD

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2017.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

 

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 27 grudnia 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2017

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym(w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacjąo zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 09.03.2017 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 23.03.2017 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/1/2017 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2017 z raportem z procesu konsultacji.

 

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Zgodnie z procedurą określoną w Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 23 marca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2017

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2016 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRD.4321.1.1.2016.MKo4 z dnia 07.09.2016r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1. Zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2013r. znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzjami: nr DRR-4321-6(2)/2014/MKo4 z dnia 26.06.2015 r. oraz DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4 z dnia 13.01.2016, poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2016.

2. Ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji B/1/2016 na dzień 1 października 2016r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

 

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 30.06.2016 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 15.07.2016 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/1/2016 IRiESD

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2016.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2016 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 15 lipca 2016 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl.

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2016.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/2/2015 IRiESD

 

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4 z dnia 13.01.2016 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1. Zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2013r. znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzją z dnia 26.06.2015 r. znak: DRR-4321-6(2)/2014/MKo4, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/2/2015.

2. Ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji B/2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 1 lutego 2016r.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

 

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 03.07.2015 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 24.07.2015 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/2/2015 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2015 z raportem z procesu konsultacji.

Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2015

 

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR-4321-5(4)/2015/MKo1 z dnia 26.06.2015 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

 1. Zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2013r. znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2015.
 2. Ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 1 lipca 2015r.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF). Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 24 lipca 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/2/2015.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 03.04.2015 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 17.04.2015 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/1/2015 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2015 z raportem z procesu konsultacji.

Proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 17 kwietnia 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/1/2015

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

IRiESD - pliki dokumentów 2012 do pobrania

Dokumenty do pobrania

IRiESD - pliki dokumentów 2011 do pobrania

Dokumenty do pobrania

IRiESD - pliki dokumentów 2010 do pobrania

Dokumenty do pobrania

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, iż po zatwierdzeniu decyzją Prezesa URE DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013r., decyzją Zarządu PGE Dystrybucja S.A. z dniem 1 października 2013 r. zostaje wprowadzona do stosowania nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji PGE Dystrybucja S.A.

Z dniem wejścia w życie nowej IRiESD przestaje obowiązywać dotychczasowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzona decyzjami Prezesa URE z dnia: 17 grudnia 2009r. znak: DPK-7110-4(4)/2009/HJ oraz 4 października 2010r. znak: DPK-7124-35(5)/2010/MIKo.

10 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji

10 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w PGE Dystrybucja. Spółka ma zatwierdzoną IRiESD jako pierwsza spośród pięciu największych krajowych Operatorów Sytemu Dystrybucyjnego.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowi zbiór szczegółowych uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora, w tym przypadku PGE Dystrybucja. Określa szczegółowe uprawnienia i obowiązki dla podmiotów przyłączonych do sieci – odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: „Korzystanie z Systemu Elektroenergetycznego” i „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego”. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została zatwierdzona przez Prezesa URE po raz pierwszy po nowelizacji Ustawy - Prawo Energetyczne. IRiESD jest obowiązującym dokumentem dla użytkowników sieci PGE Dystrybucja.

Zakończenie procesu konsultacji projektu IRiESD PGE Dystrybucja S.A.

Uprzejmie informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 24.04.2013 r. proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).

dystrybucja_site pgedystrybucja_site