plakat_budzet_panstwa_420x297_pge_dystrybucja1.jpg

Opis projektu:

PGE Dystrybucja realizuje program modernizacji i rozwoju sieci w celu spełnienia założeń Strategii Grupy PGE, oczekiwań odbiorców oraz celów wyznaczonych przez Urząd Regulacji Energetyki (Strategia Regulacji Operatorów Systemów Dystrybucyjnych na lata 2016-2020) i Politykę Energetyczną Polski do roku 2040. Ustanowione cele zobowiązują Operatorów Systemu Dystrybucyjnego  do modernizacji i przebudowy własnych sieci elektroenergetycznych w celu zwiększenia jakości świadczonych usług dostarczania energii elektrycznej do odbiorców końcowych. W związku z tym PGE Dystrybucja zdecydowała o realizacji w ramach programu trzech projektów inwestycyjnych, które mają przybliżyć Spółkę do spełnienia nakreślonych zadań. Są to:

  1. Projekt przyłącza i przyłączenia
  2. Projekt kablowania
  3. Projekt liczniki zdalnego odczytu

 

1. Projekt przyłącza i przyłączenia ma na celu poprawę efektywności procesów przyłączeniowych nowych odbiorców i nowych źródeł energii, co jest szczególnie istotne w dobie rosnącej liczby mikroinstalacji OZE, rozwoju elektromobilności, a także rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Projekt inwestycyjny przyczyni się do:

- wzrostu jakości świadczonych usług przez PGE Dystrybucja, m.in. przez zmniejszenie wskaźnika CRP odpowiadającego za realizację przyłączenia przez OSD;

- dostosowania sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej do zmian w gospodarce w wyniku rozwoju elektromobilności oraz trendu rozproszenia produkcji energii elektrycznej przez mikroinstalacje;

- rozwoju elementów inteligentnej sieci elektroenergetycznej.

Realizacja Projektu pozwoli na rozbudowę sieci przyłączy, w tym stacji transformatorowych, a za tym na obsługę wyższego zapotrzebowania na energię elektryczną. Znaczącym efektem będzie także możliwość przyłączenia większej liczby odbiorców końcowych, zmniejszenie ryzyka awarii i wzrost niezawodności instalacji. Wyraźnemu zmniejszeniu ulec ma także średni czas przyłączania nowych odbiorców.

2. Projekt kablowania zakłada realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (SN) na obszarze obsługiwanym przez PGE Dystrybucja z napowietrznych na kablowe, które charakteryzują się znacznie mniejszą awaryjnością oraz odpornością na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W przypadku linii kablowej krótszy jest również czas przerwy w dostawie energii elektrycznej 

Projekt zakłada zwiększenie poziomu skablowania sieci SN z 22% w 2020 do 30% w odniesieniu do łącznej długości sieci SN. Zmiana struktury w tym zakresie zapewni w pierwszym rzędzie efektywną redukcję wskaźników jakościowych SAIDI i SAIFI. Zwiększanie udziału linii kablowych w sieci jest także zgodne z ogólnoeuropejskimi trendami i Regulacją jakościową 2018-2025 zatwierdzoną przez URE.

Program gwarantuje poprawę parametrów jakościowych dostaw energii i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Urzędu Regulacji Energetyki 

 

3. Projekt liczniki zdalnego odczytu (LZO) - celem projektu jest szerokie wprowadzenie inteligentnych systemów opomiarowania, które ułatwią uczestnictwo odbiorców na rynku energii. Projekt ma być realizowany przez PGE Dystrybucja w latach 2022-2030. W jego ramach zostaną wymienione liczniki we wszystkich stacjach SN/nN do 2025r. oraz we wszystkich punktach poboru energii do końca 2030r. Planowana roczna ilość układów pomiarowych wymienianych na liczniki zdalnego odczytu ma sięgać 750 tys. sztuk.

Wdrożenie LZO przyczyni się do budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych, ułatwi zarządzanie siecią, korzystnie wpłynie na czynności kontrolne oraz jakość świadczonych usług dla odbiorców końcowych (automatyczna informacja o zużyciu energii za danych okres, szybszy sygnał o ewentualnej awarii sieci).