Zamrożenie cen energii

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2024

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.), PGE Dystrybucja S.A. (OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi oświadczeń odbiorców uprawnionych, które obowiązują od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Podwyższone limity zużycia energii elektrycznej dla uprawnionych odbiorców:

1500 kWh podstawowy limit zużycia dla gospodarstw domowych. Limit przyznawany automatycznie.

 

- 1800 kWh gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami

- 2000 kWh gospodarstwa domowe z kartą Dużej Rodziny oraz rolnicy

- 125 kWh działki w ogrodzie działkowym (ROD)

- 1500 kWh w związku z budową budynku mieszkalnego

 

 

Jeśli w 2023 r. złożyłeś wymagane oświadczenie, na 31 grudnia 2023 r. byłeś odbiorcą uprawnionym i na 1 stycznia 2024 r. nadal spełniasz warunki do zwiększonego limitu – nie musisz nic robić. Automatycznie zwiększymy Twój limit zamrożenia cen energii.

 

Wzór oświadczenia - P O B I E R Z

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zamrożenie cen – w ramach ustawowych limitów zużycia - jest dedykowane odbiorcom uprawnionym, to jest odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

 

•gospodarstw domowych,

•pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

•lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

•mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

•domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,

•oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

•zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

•węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

•garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,

•budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600)

 

  • Jeżeli jesteś odbiorcą uprawnionym do zwiększonego limitu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a w 2022 r. lub 2023 r. nie złożyłeś oświadczenia - masz na to czas do 31 marca 2024 r.
  • W trakcie 2024 r. nabędziesz prawo do zwiększonego limitu. Zrób to niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia uzyskania uprawniania.

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2024 r. z limitem 1500 kWh nie składają żadnych dokumentów do OSD (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). OSD sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w Oddziale, lub Rejonie Energetycznym OSD albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

·         Jeśli w 2024 r. podpiszesz umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia  zostanie naliczony proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać.

·         Jeśli w 2024 r. podpiszesz umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2024r.

·         Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2024 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2024 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2024 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site