Zamrożenie cen energii

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), PGE Dystrybucja S.A. (OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi oświadczeń odbiorców uprawnionych:

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zamrożenie cen – w ramach ustawowych limitów zużycia - jest dedykowane odbiorcom uprawnionym, to jest odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

 

•gospodarstw domowych,

•pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

•lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

•mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

•domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,

•oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

•zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

•węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

•garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

 

Podpisane oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami powinno zostać złożone niezwłocznie, jednak nie później niż do 30.06.2023 r.

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do OSD (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). OSD sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w przypadku zawarcia z PGE Dystrybucja S.A. odrębnej umowy regulującej świadczenie usług dystrybucji warunkiem skorzystania przez odbiorcę uprawnionego z limitu 2600 lub 3000 kWh jest złożenie OSD Oświadczenia potwierdzającego uprawnienie Odbiorcy do takiego, zwiększonego limitu.

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w Oddziale, lub Rejonie Energetycznym OSD albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

•Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia  zostanie naliczony proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać.

•Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023r.

•Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site