Zamrożenie cen energii

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.), PGE Dystrybucja S.A. (OSD) przedstawia informacje w zakresie obsługi oświadczeń odbiorców uprawnionych:

 

Wzór oświadczenia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 3000 kWh - P O B I E R Z

 

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zamrożenie cen – w ramach ustawowych limitów zużycia - jest dedykowane odbiorcom uprawnionym, to jest odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

 

•gospodarstw domowych,

•pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

•lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,

•mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,

•domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,

•oświetlenia w budynkach mieszkalnych,

•zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,

•węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,

•garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,

•budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600)

 

Termin na składanie oświadczeń minął 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie dokumenty mogą złożyć osoby, które w trakcie 2023 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu. 

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 3000 kWh nie składają żadnych dokumentów do OSD (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). OSD sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Natomiast w przypadku zawarcia z PGE Dystrybucja S.A. odrębnej umowy regulującej świadczenie usług dystrybucji warunkiem skorzystania przez odbiorcę uprawnionego z limitu 3600 lub 4000 kWh jest złożenie OSD Oświadczenia potwierdzającego uprawnienie Odbiorcy do takiego, zwiększonego limitu.

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym  podpisem, składanej osobiście w Oddziale, lub Rejonie Energetycznym OSD albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

•Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę na nowy punkt poboru energii (PPE), to limit zużycia  zostanie naliczony proporcjonalnie do liczby dni, w których będziesz z niego korzystać.

•Jeśli w 2023 r. podpiszesz umowę po przejęciu licznika od innego odbiorcy limit zużycia w takim PPE jest liczony od początku 2023r.

•Jeśli poprzedni użytkownik licznika przed przekazaniem zużył część lub cały limit dla PPE to przejmując licznik Twój limit będzie pomniejszony o zużycie poprzedniego użytkownika.

Jeśli utracisz uprawnienia do zwiększonego limitu w 2023 r. to nie musisz nas o tym informować – nie wpływa to na wysokość limitów, które Ci przysługują.

Jeśli nabędziesz uprawnienia do zwiększonego limitu w trakcie 2023 r., to złóż oświadczenie do 30 dni od dnia nabycia uprawnień. W takim przypadku limit zużycia energii wyliczymy proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., i rozpoczniemy rozliczanie od miesiąca  nabycia uprawnień, a jeśli złożysz oświadczenie później niż 30 dni od daty nabycia uprawnienia to rozliczanie rozpoczniemy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyłeś oświadczenie.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site