Nabór partnera projektu

 

feld.jpg

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU Z DNIA 12.03.2024 R.

PGE Dystrybucja S.A. ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Łódzkiego 2021-2027, Działanie 1.2 Inwestycje Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Numer naboru: FELD.01.02-IP.02-001/24

 1. CEL PARTNERSTWA

Partnerstwo, z partnerem technologicznym z branży IT, nawiązane jest w celu wspólnego opracowania koncepcji projektu, wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu dotyczącego wykorzystania sztucznej inteligencji do wyszukiwania nieprawidłowości w układach pomiarowych i rozliczeniach energii elektrycznej. Przedmiotem projektu będzie przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych.

Dodatkowym celem partnerstwa jest współpraca PGE Dystrybucja S.A. z podmiotem z sektora MŚP, dotycząca działań badawczych i innowacyjnych. Zakładamy współuczestniczenie Partnera w przygotowaniu wniosku wraz z załącznikami do konkursu nabór FELD.01.02-IP.02-001/24.

 

 

 1. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA

 

Celem projektu jest opracowanie systemu, który będzie wskazywał punkty poboru energii, w których dochodzi do nieprawidłowości mających wpływ na poprawność rozliczanej energii elektrycznej, dotrzymywanie wydanych warunków technicznych oraz monitorowanie parametrów jakościowych energii.

Zaprojektowany system będzie pracował jako element odseparowanej, zabezpieczonej sieci klasy OT PGE Dystrybucja S.A., musi zatem operować na lokalnej infrastrukturze serwerowej PGE Dystrybucja S.A., bez dostępu do sieci Internet.

System będzie wykorzystywał algorytmy sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe i głębokie sieci neuronowe, które zawierają połączone ze sobą węzły lub jednostki przetwarzania. Zastosowanie w systemie sztucznej inteligencji pozwoli na szybką analizę i wykrycie nieprawidłowości spowodowanych m.in. uszkodzeniem układu pomiarowego, błędnego połączenia w układzie pomiarowym w układach pośrednich, półpośrednich i bezpośrednich, błędnej ewidencji danych z PPE, błędnego szacunku energii czynnej. Pomoże wskazać punkty w których urządzenia zainstalowane u Odbiorcy powodują zmiany parametrów jakościowych napięcia, takich jak: częstotliwość, zaburzenie poziomu napięcia, szybkie zmiany napięcia. Dane pomiarowe do analizy będą pobieranez wykorzystaniem interfejsów z Centrum Repozytorium Danych Pomiarowych, (CRDP) systemów bilingowych (CSOOT, mZbyt, Selen, D3S, NCBD), systemów SCADA oraz dedykowanych urządzeń pomiarowych instalowanych w głębi sieci tj. polach liniowych SN i złączach kablowych nn.

 

 

 1. FORMA PRAWNA PARTNERA

MŚP – mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014;

 

 1. WYMAGANIA

O udział w postępowaniu może ubiegać się kandydat na partnera o formie prawnej określonej w pkt. 3, który spełnia następujące wymagania:

 • prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:- w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w przypadku przedsiębiorców ujętych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej co najmniej jeden adres wykonywania działalności gospodarczej znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • nie został wykluczony z naboru na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185.);
 • działa w obszarze branży IT;
 • posiada środki finansowe, dostęp do zasobów, surowców, terenów i infrastruktury umożliwiających realizację niezbędnych prac przygotowawczych oraz badawczo-rozwojowych w ramach Projektu;
 • deklaruje wspólny udział w konkursie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz realizację prac B+R w ramach projektu, w zakresie uzgodnionym przez Strony;
 • posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;

 

 

 1. KRYTERIA WYBORU (max. 100 pkt.)
 • Deklarowany potencjalny wkład Partnera w realizację celów partnerstwa (70 pkt.): osobowy (30 pkt.), rzeczowy (20 pkt.) przygotowanie założeń do realizacji projektu (20 pkt.),
 • Posiadanie doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze (30 pkt.).

 

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot uczestniczący w niniejszej procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”):

1. Wypełniony „Formularz zgłoszenia kandydata na partnera projektu” – zgodny co do treści – z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2. Podpisane „Oświadczenia dla kandydata na partnera projektu” stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego US potwierdzającego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej tradycyjnej lub w formie elektronicznej, tj. podpisanej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.

2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu (w przypadku gdy oferta będzie podpisana przez osobę inną niż wskazana jako reprezentująca dany podmiot (czyli osobę upoważnioną), należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo).

4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną lub podpis elektroniczny).

5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:

 • w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu” na adres: PGE Dystrybucja S.A. Biuro Innowacji, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin.
 • w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, w pliku pdf, jpg i in., przesłanego jako załącznik do wiadomości na adres: marek.brodacki@pgedystrybucja.pl z tematem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu”.

6. Termin składania ofert: 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 03.04.2024 r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

7. PGE Dystrybucja S.A. powoła Komisję konkursową, która dokona oceny poprawnie złożonych ofert i wyłoni najkorzystniejszą, tj. taką która spełnia wszystkie warunki formalne i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Nadzór nad powołaniem i działaniem Komisji będzie sprawował Dyrektor właściwy ds. Strategii.

8. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru jednego partnera spośród oferentów z najwyższą liczbą punktów.

9. PGE Dystrybucja S.A. zaproponuje wybranemu podmiotowi zawarcie umowy partnerskiej/konsorcjum, która w sposób szczegółowy określi: przedmiot umowy, zadania lidera i partnerów, zakres, formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania dofinansowania, sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stronz porozumienia lub umowy, oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej NCBR.

10. Umowa ulega rozwiązaniu w całości w przypadku nie podpisania przez Lidera Konsorcjum Umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

11. W sytuacji niewyrażenia przez wyłonionego partnera zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez PGE Dystrybucja S.A., ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub odstąpienia od partnerstwa.

12. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A..

13. Dane kontaktowe w sprawie naboru: Marek Brodacki, marek.brodacki@pgedystrybucja.pl

 

 1. UWAGI
 1. Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.
 2. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do kandydata o wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI
 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATA NA PARTNERA PROJEKTU.
 2. OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATA NA PARTNERA PROJEKTU.

 

 

Klauzula informacyjna PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. informuje: Poniższa klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

(dla reprezentantów, w tym pełnomocników oraz osób wskazanych do współpracy)

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin (zwana dalej ”Spółką”).

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

1. w celu zawarcia i wykonania umowy/porozumienia zawartej/zawartego pomiędzy PGE Dystrybucja S.A.a podmiotem, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

3. w celu wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych związanych z pełnieniem przez Spółkę funkcji Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)i prowadzeniem działalności w zakresie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy – Prawo energetyczne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

IV. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt III, tj.:

 • w zakresie zawarcia i wykonania umowy/porozumienia wskazanej w pkt III.1 - przez okres: potrzebny do zawarcia umowy/porozumienia, obowiązywania umowy/porozumienia do czasu zakończenia jej realizacji i rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, a także przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – zgodnie z okresem przedawnienia roszczeń wynikającym z przepisów prawa,
 • w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń - przez okres przedawnienia roszczeń wynikających  z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej Spółki, w tym statystyki i raportowania, w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,
 • w zakresie wykonania obowiązków prawnych ciążących na Spółce - przez czas wykonywania tych obowiązków przez Spółkę, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

V. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO wskazanych powyżej w pkt III. Przestaniemy przetwarzać dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

 

Wnioski w w/w zakresie można przesłać na adresy wskazane w pkt II powyżej. Aby mieć pewność że jest Pani/Pan uprawniony do złożenia wniosku w w/w sprawach, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na uwierzytelnienie Pani/Pana tożsamości. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa – RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców: podmiotowi sprawującemu uprawnienia właścicielskie wobec Spółki, naszym partnerom, z którymi współpracujemy przy świadczeniu usług, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, instytucjom, organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, sąd, prokuratura lub innym oraz naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spółkę), tj. firmom wspierających nas przy realizacji usług, wykonywaniu obowiązków OSD, np. firmom świadczącym nam: usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym, w zakresie archiwizacji dokumentów, prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania i utrzymującym, obsługującym systemy informatyczne i teleinformatyczne), w zakresie obsługi korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.

VII. Informacja w zakresie przekazywania danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dalej: EOG) w związku ze świadczeniem na rzecz Spółki przez wykonawców usług w zakresie ICT . Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopnień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jesto zawierane przez Spółkę umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych w sposób wskazany w pkt II.

VIII. Otrzymaliśmy Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, który jest Pani/Pana reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia W przypadku, gdy jest Pani/Pan:

- reprezentantem (w tym pełnomocnikiem) w/w podmiotu - są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazywanych przez ten podmiot, w tym w umowie/porozumieniu (w szczególności imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

- osobą wskazaną do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy/porozumienia – są to dane osobowe wskazane w dokumentach przekazanych przez w/w podmiot, w tym w umowie/porozumieniu wskazanej/wskazanym w pkt III.1 (w szczególności imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe).

IX. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site