Przydatne dokumenty

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

PGE Dystrybucja S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 984),  opracowuje plany prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci.

 

PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN i RS oraz Stacje SN/nN w 2019 roku

Jedn.

Ilość zabiegów

Miary

Stacje WN/SN i RS

szt.

31 363

Stacje SN/nN

szt.

54 604

 Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

11 466

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

6 819

 Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

37 139

Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

32 131

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

40 621

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

130 384

   
   
   

Zakres projektów modernizacyjnych sieci

Jedn.

Razem

dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Miary

Stacje WN/SN

szt.

11

Linie nap. WN

km

137

Linie kab. WN

km

7

Linie nap. SN

km

289

Linie kab. SN

km

1937

Stacje słup. SN/nN

szt.

560

Stacje wnętrz. SN/nN

szt.

264

Linie nap. nN

km

440

Linie kab. nN

km

395

 

Pozostałe prace remontowe w roku 2019 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2019.

W związku z wprowadzeniem przez PSE S.A. nowego modelu usług DSR (informacja: INFORMACJA O NOWYM MODELU USŁUG DSR ) oraz wejściem w życie zapisów Karty aktualizacji nr CB/17/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), PGE Dystrybucja S.A. informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. należy składać do odpowiedniego Oddziału PGE Dystrybucja S.A., do którego dany obiekt jest przyłączony.

Dane teleadresowe Oddziałów: DANE TELEADRESOWE ODDZIAŁÓW PGE DYSTRYBUCJA

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: Wzór wniosku oraz wzór certyfikatu .

W przypadku Obiektu Redukcji przyłączonego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do danego OSDn. Następnie dany OSDn powinien wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed przesłać PGE Dystrybucja S.A. na ww. adresy.

Podmioty, które będą występować do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed oraz przekazywane PGE Dystrybucja S.A. przez OSDn wystawione certyfikaty dla ORed, powinny spełniać warunek określony w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. jest dostępna na stronie internetowej PSE S.A.: POBIERZ IRiESP PSE S.A.

Dokumenty do pobrania

dystrybucja_site pgedystrybucja_site