Przydatne dokumenty

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

DSR (ang. Demand Side Response) usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP).

ORed - Obiekt posiadający certyfikat ORed. Obiekt jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych, tworząc kompletny układ zasilania pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej lub/i przesyłowej. ORedem nie może zostać gospodarstwo domowe.

Certyfikat ORed – dokument uprawniający do udziału w programie DSR.

Wszystkie niezbędne informacje w zakresie usług DSR znajdują się na stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/aktualnosci-uslug-dsr)

Wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. oraz wnioski o aktualizację Certyfikatu dla ORed i oświadczenia po wydaniu Certyfikatów dla ORed w trybie podstawowym należy składać wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu wniosku/oświadczenia podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji Odbiorcy w ORed) do odpowiedniego Oddziału PGE Dystrybucja S.A., do którego dany obiekt jest przyłączony, na wskazane poniżej adresy poczty elektronicznej.

Adresy e-mail Oddziałów: 

Wzór Wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzór Wniosku o aktualizację Certyfikatu dla ORed, wzór Oświadczeń po wydaniu Certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr .

Na każde żądanie PGE Dystrybucja Odbiorca w ORed ma obowiązek dostarczyć do PGE Dystrybucja w terminie 7 dni kalendarzowych, od otrzymania żądania, oryginał wniosku o wydanie certyfikatu albo kopię wniosku poświadczoną przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy w ORed.

W przypadku Obiektu Redukcji przyłączonego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć nie posiada połączenia z siecią przesyłową (Od), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed, wniosek o aktualizację Certyfikatu dla ORed i oświadczenia po wydaniu Certyfikatu dla ORed w trybie podstawowym należy skierować do danego OSDn. Następnie dany OSDn powinien wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed przesłać PGE Dystrybucja S.A. na ww. adresy celem rejestracji w systemie informatycznym OSP dedykowanym usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP. OSDn przekazuje Certyfikat dla ORed do PGE Dystrybucja S.A. wyłącznie w formie elektronicznej (edytowalnej oraz w postaci skanu certyfikatu podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji OSDn) wraz ze skanem pełnomocnictwa na ww. adres e-mail.

Dodatkowo informujemy, że występowanie do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskami o wydanie Certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie PGE Dystrybucja S.A. przez OSDn Certyfikatów dla ORed, winno następować zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi PSE S.A. oraz zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Informujemy, że w dniu 29 maja 2024 roku został wprowadzony Suplement do WBSE Tom 4 Linie kablowe średniego napięcia.

-----------------------------------

Informujemy, że w dniu 29 stycznia 2024 roku zostały wprowadzone oraz zaktualizowane dokumenty „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”: 

WBSE_T06A_LINIE NAPOWIETRZNE nN 

WBSE_T06B_LINIE KABLOWE nN 

WBSE_T09_NORMY I PRZEPISY 

WBSE_T10_OPISY I OZNACZENIA 

oraz: 

Standardy kabli i przewodów oraz osprzętu linii nN w PGE Dystrybucja S.A.

Standardy złączy kablowych nN w PGE Dystrybucja S.A. 

 

Dodatkowo ujednolicono nazewnictwo pozostałych dokumentów oraz datę od kiedy obowiązują.

------------------------

STANDARDY TECHNICZNE OBOWIĄZUJĄCE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site