Przydatne dokumenty

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

DSR (ang. Demand Side Response) usługa redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej (OSP).

Usługa DSR jest usługą dobrowolną wykorzystywaną przez OSP w celu niedopuszczenia do wprowadzenia ograniczeń w dostarczeniu i poborze energii elektrycznej.

ORed - Obiekt posiadający certyfikat ORed. Obiekt jest zdefiniowany na zasobach odbiorczych, tworząc kompletny układ zasilania pod jednym adresem (w jednej lokalizacji), obejmujący wszystkie miejsca przyłączenia ORed do sieci dystrybucyjnej lub/i przesyłowej. ORedem nie może zostać gospodarstwo domowe.

Certyfikat ORed – dokument uprawniający do udziału w programie DSR.

Wszystkie niezbędne informacje w zakresie usług DSR znajdują się na stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/aktualnosci-uslug-dsr)

Wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja S.A. należy składać do odpowiedniego Oddziału PGE Dystrybucja S.A., do którego dany obiekt jest przyłączony.

Dane teleadresowe Oddziałów: DANE TELEADRESOWE ODDZIAŁÓW PGE DYSTRYBUCJA

Wzór Wniosku o wydanie Certyfikatu dla ORed, wzór Wniosku o aktualizację Certyfikatu dla ORed, wzór Oświadczeń po wydaniu Certyfikatu dla ORed oraz wzór Certyfikatu dla ORed dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: https://www.pse.pl/uslugi-dsr/dokumenty-dsr .

W przypadku Obiektu Redukcji przyłączonego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, którego sieć nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do danego OSDn. Następnie dany OSDn powinien wystawiony przez siebie Certyfikat dla ORed przesłać PGE Dystrybucja S.A. na ww. adresy.

 

Dokumenty do pobrania

Informujemy, że w dniu 4 lutego 2019 roku zostały wprowadzone do stosowania:

- zaktualizowane „Wytyczne  do budowy systemów elektroenergetycznych  w  PGE Dystrybucja S.A.”

- zaktualizowane „Standardy techniczne złączy kablowych SN w  PGE Dystrybucja S.A.”

-„Standardy techniczne stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nN w  PGE Dystrybucja S.A.”

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2021: nowe pliki -  "Linie kablowe 110kV", "Linie napowietrzne 110kV", "Normy i przepisy", "Standardy realizacji telemechaniki", "Opisy i oznaczenia elementów sieci".

dystrybucja_site pgedystrybucja_site