Częste pytania

Po burzy zauważyłem, że gałąź drzewa spadła i zerwała przewody, które leżą na ziemi. Jak mogę je zabezpieczyć?

Nie zbliżaj się do uszkodzonych, zerwanych lub luźno zwisających przewodów elektrycznych. Zachowaj od nich bezpieczną odległość. W pewnych warunkach nawet przebywanie w pobliżu takiego miejsca grozi porażeniem (szczególnie podczas deszczowej pogody). Zabezpiecz miejsce przed dostępem przypadkowych osób, natychmiast powiadom Pogotowie Energetyczne – zadzwoń pod numer 991.

W granicy mojej działki przebiega linia energetyczna, pod która rosną tuje. Część z nich dotyka przewodów, co powoduje iskrzenie. Jak mogę bezpiecznie je podciąć?

Korony drzewek powinny być oddalone od linii energetycznych. Nie wycinaj samodzielnie zadrzewienia blisko linii - zawiadom swój zakład energetyczny. Jego specjaliści ocenią jakie działania należy podjąć aby wykonać pracę bezpiecznie.

Gdy korzystam w kuchni z kuchenki mikrofalowej i włączam czajnik elektryczny, „wyskakuje” bezpiecznik. Czy mogę bezpiecznie zmienić go na większy?

Zabezpieczenia wyłączają instalację, gdy:

  • wystąpi nadmierny prąd, powodujący  przeciążenie obwodu,
  • pojawi się nadmierne napięcie, pochodzące od wyładowań atmosferycznych i przełączeń lub niektórych uszkodzeń w sieci elektroenergetycznej, mogące uszkodzić sprzęt elektryczny,
  • prąd wydostaje się poza instalację elektryczną z powodu np. uszkodzenia izolacji i dotknięcia przez człowieka.

Samodzielne przeróbki w instalacji elektrycznej są niedopuszczalne, mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia. W tym przypadku chodzi najpewniej o przeciążony obwód elektryczny, niedostosowany do tak dużego poboru mocy. Zmiana zabezpieczenia na większej mocy może spowodować m.in. zapłon przewodów. Wyjściem z sytuacji jest przepięcie jednego z urządzeń do innego gniazdka, do obwodu mniej obciążonego lub przeprojektowanie instalacji i zwiększenie jej parametrów, o ile jest to możliwe. Najlepiej będzie, jeśli poprosisz o wizytę uprawionego elektryka.

Od dwóch lat użytkuję nowy dom. Co jaki czas powinienem kontrolować stan instalacji elektrycznej, aby być pewnym jej bezpieczeństwa?

Instalacja elektryczna, użytkowana zgodnie z przyznaną mocą i zabezpieczeniami, będzie nam służyć bardzo długo, ale należy na bieżąco kontrolować puszki i styki, a co 5 lat okazać instalację posiadającemu stosowne uprawnienia elektrykowi, by ocenił jej dalszą przydatność. Jeśli nastąpi jej przeciążenie, spowoduje to nie tylko uszkodzenie urządzeń, ale też zagrozi bezpieczeństwu ludzi. Gdy w pracy instalacji obserwujemy niepokojące objawy – każde, nawet drobne iskrzenie w gniazdach elektrycznych jest zagrożeniem – należy niezwłocznie ustalić przyczynę i usunąć usterkę. Pamiętajmy jednak, by naprawę lub modernizację instalacji powierzać zawsze komuś z odpowiednimi uprawnieniami.

Co powinienem wziąć pod uwagę planując ilość gniazdek w mieszkaniu?

Projekt instalacji elektrycznej w danym lokalu winien uwzględniać wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów – zarówno jednofazowych, przeznaczonych do zasilania niewielkich odbiorników prądu, jak i trójfazowych, przeznaczonych do zasilania urządzeń o dużym poborze energii: kuchni elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy wody, pieców akumulacyjnych oraz obwodów jednofazowych do zasilania: pralek, zmywarek do naczyń. Obwody trójfazowe powinny być uwzględnione nawet wówczas, gdy w trakcie wykonywania instalacji nie przewiduje się zainstalowania tych wszystkich sprzętów. W mieszkaniu powinna być zaplanowana odpowiednia liczba obwodów w stosunku do ilości urządzeń, jakie zostaną do nich podłączone.

Naucz tego swoje dziecko!

Pamiętaj, że ciekawość i fantazja dzieci nie znają granic, dlatego trzeba przewidzieć wszystkie potencjalne zagrożenia w domu oraz w innych miejscach i przeciwdziałać im. Badania dowodzą, że wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z prądem minimalizuje ryzyko wypadku. Dlatego naucz swoje dziecko, by:

Nie wkładało do gniazdek żadnych przedmiotów, np. śrubokrętów czy drutów.

Nie wyciągało wtyczki z gniazdka, szarpiąc za sznur.

W trakcie zabaw unikało zbliżania się do urządzeń i budynków, na których umieszczone są napisy: "Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!" oraz charakterystyczne, ostrzegawcze tablice.

Unikało zabaw w pobliżu linii energetycznych, nie puszczało latawców blisko nich, nie wspinało się na słupy ani na drzewa rosnące w ich pobliżu, nie zarzucało na linie energetyczne żadnych przedmiotów.

Jeśli zauważy uszkodzone, zerwane, luźno zwisające przewody elektryczne, nie zbliżało się do nich! Czasem nawet przebywanie w pobliżu takiego miejsca grozi porażeniem, szczególnie podczas deszczowej pogody. Twoje dziecko powinno omijać takie miejsca z daleka i zaalarmować dorosłych.

Jeśli zauważy przypadkowo otwarte drzwi do transformatora albo innego budynku, na którym są napisy i tablice ostrzegawcze, powinno powiedzieć o tym komuś dorosłemu.

Jeśli jego koledzy, przebywając w pobliżu urządzeń i budynków elektroenergetycznych, zachowują się nieroztropnie, nie powinno ich naśladować, lecz zaalarmować dorosłych.

Czy umowa wynajmu lokalu lub części lokalu uprawnia mnie do założenia odrębnego licznika?

Tak, taka umowa może być podstawą do złożenia we właściwym terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A., wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Założenie odrębnego licznika realizowane jest na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia.

Jak i pod jakimi warunkami można zmienić taryfę i jak często?

Odbiorca, który ze względu na przyjęty podział odbiorców na grupy taryfowe, nie może być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup. Odbiorca taki, może wystąpić o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy a w przypadku zmiany stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy.

Warunki zmiany grupy taryfowej określa Umowa.

Energetyk stwierdził, że nasze zabezpieczenia przedlicznikowe wyłączają się czesto, ponieważ pobieramy w domu za dużo energii. Jak zwiększyć moc naszego przyłącza?

W celu zwiększenia mocy przyłącza należy złożyć, we właściwym terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A., prawidłowo wypełniony druku wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci wraz z wymaganymi załącznikami. We wniosku w pozycji ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII podajemy wartości istniejącej i docelowej (wnioskowanej) mocy przyłączeniowej.

Zwiększenie mocy przyłączeniowej realizowane jest na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia.

W zależności od parametrów istniejącego przyłącza i wielkości wnioskowanego zwiększenia mocy przyłączeniowej, większa moc może być dostarczana istniejącym przyłączem, lub dla dostarczenia większej mocy przyłącze musi zostać wymienione lub przebudowane.

Za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla odbiorców zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, dokonanej na wniosek podmiotu przyłączanego, dla którego nie zachodzi konieczność wymiany lub przebudowy przyłącza pobiera się opłatę stanowiącą iloczyn stawki opłaty ustalonej w taryfie (w zł za kW dla danego rodzaju przyłącza) przyrostu mocy przyłączeniowej (moc docelowa minus moc istniejąca).

Za wymianę lub przebudowę przyłącza związaną ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonywana na wniosek przyłączanego podmiotu zakwalifikowanego do IV i V grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, pobiera się opłatę obliczoną jako sumę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza ustalonych dla dotychczasowej wielkości mocy przyłączeniowej i opłaty za przyrost mocy wynikającej z iloczynu stawki opłaty ustalonej w taryfie, zależnej od rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe) i przyrostu mocy przyłączeniowej. Opłatę tę wylicza się wg. następującego wzoru:

Op = Nrz * Pd/Pp + Sp * (Pp-Pd)

gdzie:

Op – opłata za przyłączenie w zł

Nrz – rzeczywiste nakłady poniesione na wymianę lub przebudowę dotychczasowego przyłącza

Pp – wielkość mocy przyłączeniowej w kW, określona w umowie o przyłączenie

Pd – dotychczasowa moc przyłączeniowa w kW

Sp – stawka opłaty [zł/kW] przyjęta zgodnie z aktualna Taryfą

dystrybucja_site pgedystrybucja_site