Częste pytania

Co mam zrobić, jeśli nie dostałem faktury za świadczone usługi dystrybucyjne od PGE Dystrybucja?

W związku z wprowadzeniem opłaty mocowej mogą wystąpić czasowe utrudnienia z dostarczeniem faktur za usługi dystrybucyjne dla naszych klientów biznesowych. Faktury wystawione z opóźnieniem, mają odpowiednio późniejsze terminy płatności. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: bok@pgedystrybucja.pl

 

Co to jest Ustawa o rynku mocy?

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zmianami) to akt prawny regulujący organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Ustawa o rynku mocy weszła w życie w dniu 18 stycznia 2018 roku i ma na celu ustabilizowanie dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie średnio i długoterminowym.

 

Dlaczego Operator Systemu Dystrybucyjnego pobiera opłatę mocową?

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) został zobowiązany Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 ze zmianami), do pobierania od 1 stycznia 2021 roku opłaty mocowej od podmiotów przyłączonych do jego sieci, w tym odbiorców końcowych i przekazania środków z tytułu opłaty mocowej do Operatora Systemu Przesyłowego czyli PSE S.A.

 

Co to jest opłata mocowa?

Opłata mocowa jest pobierana w celu zebrania środków na wypłatę wynagrodzenia za świadczenie usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Wielkość środków finansowych zebranych w wyniku poboru opłaty mocowej powinna odpowiadać kosztom zakupu wyżej wymienionej usługi oraz uzasadnionym kosztom Zarządcy rozliczeń, na które składają się koszty prowadzenia rachunku opłaty mocowej, koszty rozliczeń finansowych na rynku mocy oraz koszty wynikające z zarządzania płynnością finansową na rynku mocy. Środki z tytułu opłaty mocowej będą wykorzystywane między innymi na budowę nowych, modernizację i utrzymanie już istniejących jednostek wytwórczych (elektrowni) w celu zapewnienia stabilności dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.

 

W jaki sposób naliczymy opłatę mocową odbiorcom pobierającym energię elektryczną w gospodarstwach domowych?

Odbiorcy pobierający energię elektryczną w gospodarstwach domowych będą mieć naliczaną opłatę mocową za każdy miesiąc, a jej prezentacja będzie na fakturze rozliczeniowej wystawionej przez Sprzedawcę (w przypadku, gdy odbiorca ma zawartą umowę kompleksową) lub przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (w przypadku, gdy odbiorca ma zawartą umowę dystrybucyjną), zgodnie z okresem rozliczeniowym. Opłata ta pojawi się jako dodatkowa pozycja na obecnie otrzymywanych fakturach.

Dla odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwach domowych, wysokość naliczonej opłaty mocowej będzie uzależniona od wysokości ostatniego rocznego poboru energii elektrycznej. Na podstawie tej wielkości, odbiorcy zostaną przydzieleni do odpowiednich stawek opłaty mocowej, opisanych w Tabeli nr 1.

Tabela 1

Stawki opłaty mocowej dla odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwach domowych, obowiązujące w roku 2021:

Przedziały zużycia energii

Stawka opłaty mocowej (zł/mc)

[netto]

[brutto]

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej poniżej 500 kWh

1,87

2,30

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej od 500 kWh do 1200 kWh

4,48

5,51

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 1200 kWh do 2800 kWh

7,47

9,19

odbiorcy o rocznym zużyciu energii elektrycznej powyżej 2800 kWh

10,46

12,87

 

Jakie są zasady kwalifikacji odbiorców w pobierających energię elektryczna w gospodarstwach domowych do przedziałów zużycia energii elektrycznej?

Odbiorcy rozliczani w okresach rozliczeniowych 1 i 2 miesięcznych, według wykonanego w tym cyklu odczytu licznika.

Dla odbiorcy, który posiada historię zużycia energii elektrycznej powyżej 1 roku, kwalifikacja do wskazanego przedziału zużycia, zgodnie z Tabelą nr 1, następuje po każdym rozliczeniu, na podstawie oceny ilości pobranej energii za okres ostatnich 12 miesięcy.

Odbiorcy rozliczani w okresach rozliczeniowych 6 i 12 miesięcznych, według prognozowego zużycia energii elektrycznej.

Opłata mocowa zostanie naliczona w wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki opłaty mocowej i liczby miesięcy, w których obowiązuje opłata mocowa. Przykładowo: jeżeli termin pierwszego rozliczenia w roku 2021 przypada na miesiąc maj 2021 roku, zostanie naliczona opłata mocowa za pięć miesięcy.

Nowy odbiorca

Dla odbiorcy, który nie posiada historii zużycia energii elektrycznej powyżej 1 roku, kwalifikacja do wskazanego przedziału zużycia następuje na podstawie całkowitej ilości zużytej energii pobranej przez odbiorcę od dnia dokonania ostatniego odczytu.

 

Jak odbywa się zmiana kwalifikacji odbiorców pobierających energię elektryczną w gospodarstwach domowych do przedziału zużycia i zastosowanie odpowiednich stawek opłaty mocowej?

Kwalifikacja do przedziału zużycia następuje zawsze na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Przykład dla odbiorcy, który posiada 6 miesięczny okres rozliczeniowy:

•    Po pierwszym odczycie licznika przypadającym np. na dzień 29 czerwca 2021 roku, jeżeli zużycie za okres roku tj. od dnia 29 czerwca 2020 roku do dnia 29 czerwca 2021 roku wyniesie 1100 KWh, to odbiorca zostanie zakwalifikowany do drugiego przedziału zużycia i obciążony za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 29 czerwca 2021 roku stawką 6 x 5,51 zł (brutto). Kwalifikacja ta zostanie uwzględniona przy wyliczaniu wysokości opłat prognozowych na kolejny 6 miesięczny okres.

•    Po kolejnym odczycie licznika przypadającym na dzień 29 grudnia 2021 roku, jeżeli zużycie za okres roku tj. od dnia 29 grudnia 2020 roku do dnia 29 grudnia 2021 roku wyniesie 1250 kWh, to odbiorca zostanie zakwalifikowany do trzeciego przedziału zużycia i obciążony za okres od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 29 grudnia 2021 roku stawką 6 x 9,19 zł (brutto). Kwalifikacja ta zostanie uwzględniona przy wyliczaniu wysokości opłat prognozowych na kolejny 6 miesięczny okres.

 

Jakie są zasady rozliczeń prosumentów pobierających energię w gospodarstwach domowych?

Prosument pobierający energię w gospodarstwie domowym ponosi opłatę mocową jako stałą opłatę miesięczną. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dokonuje kwalifikacji do wskazanego przedziału zużycia, zgodnie z ww. Tabelą nr 1, na podstawie ilości energii pobranej przez prosumenta z sieci OSD za okres 12 miesięcy od ostatniego odczytu. Jeżeli odbiorca jest przyłączony do sieci krócej niż 12 miesięcy, wówczas kwalifikacja do wskazanego przedziału zużycia, zgodnie z Tabelą nr 1, nastepuje na podstawie energii pobranej z sieci OSD od daty przyłączenia. Zmiana kwalifikacji prosumenta pobierającego energię w gospodarstwie domowym, do przedziału zużycia energii, odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku innych odbiorców w gospodarstwach domowych (wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie wcześniejsze).

 

W jaki sposób naliczymy opłatę mocową odbiorcom innym niż pobierającym energię elektryczną w gospodarstwach domowych?

Opłata mocowa dla tych odbiorców zostanie naliczona na podstawie wskazań licznika, jako iloczyn pobranej energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie tj. od godziny 7:00 do godziny 22:00 w dniach roboczych oraz stawki wynoszącej w 2021 roku 0,0762 zł/kWh (netto). Od energii elektrycznej pobranej z sieci w dni robocze poza wyżej wymienionymi godzinami szczytowego zapotrzebowania oraz podbranej w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, nie jest pobierana opłata mocowa.

1. Odbiorcy posiadający licznik zdalnego odczytu

Licznik zdalnego odczytu wysyła do systemów pomiarowych OSD informacje dotyczące pobranej energii elektrycznej. Na podstawie tych danych zostanie określona ilość energii elektrycznej pobranej w godzinach przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie w dni robocze. Na fakturze zostanie zaprezentowana suma pobranej energii elektrycznej w godzinach przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie w dni robocze, stawka 0,0762 zł/kWh (netto) oraz wartość opłaty mocowej.

Poniżej przedstawiamy, jak obliczymy opłatę mocową odbiorcy posiadającemu licznik zdalnego odczytu:

 

 

ilosc-energii.jpg

2. Odbiorcy nieposiadający licznika zdlanego odczytu

Odczytu licznika dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego według dotychczasowych zasad. Na podstawie odczytu bieżącego i poprzedniego zostanie obliczona ilość pobranej energii elektrycznej. Do wyznaczenia ilości energii elektrycznej pobranej w godzinach przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie w dniach roboczych zastosowany zostanie standardowy profil zużycia energii elektrycznej dedykowany dla grupy taryfowej, według której następuje rozliczenie odbiorcy. Na podstawie tych danych zostanie określona ilość energii elektrycznej pobranej w godzinach przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie w dniach roboczych. Na fakturze zostanie zaprezentowana suma pobranej energii elektrycznej w godzinach przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie w dniach roboczych, stawka 0,0762 zł/kWh (netto) oraz wartość opłaty mocowej.

Poniżej przedstawiamy, jak obliczymy opłatę mocową odbiorcy nieposiadającemu licznika zdalnego odczytu:

 

ilosc-energii.jpg

 

W jaki sposób naliczymy opłatę mocową przedsiębiorstwom (w tym małym przedsiębiorstwom będącym prosumentami), które posiadaja odnawialne źródło energii?

Każdy przedsiębiorca, który posiada odnawialne źródło energii, ma licznik zdalnego odczytu. Na podstawie danych z tego licznika określimy ilość energii pobranej z sieci w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc w dni robocze i obliczymy opłatę mocową.

Poniżej przedstawiamy jak obliczymy opłatę mocową przedsiębiorcy, który posiada odnawialne źródło energii oraz zawartą z OSD umowę o świadczenie usług dystrybucji:

 

ilosc-energii.jpg

 

W jaki sposób naliczymy opłatę mocową w magazynach energii?

Opłata mocowa zostanie naliczona na podstawie energii elektrycznej pobranej z sieci OSD przez magazyn energii.

 

Co to są godziny przypadające na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie?

Są to wybrane godziny w trakcie dni roboczych, w których następuje największe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Co oznacza, że energia elektryczna w tych godzinach jest pobierana z największą mocą i z taką samą mocą musi być dostarczana przez wytwórców, żeby zapewnić zrównoważenie popytu i podaży energii elektrycznej, czyli zachowanie stabilnej pracy systemu. Na rok 2021 godziny szczytowe zostały wyznaczone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) jako piętnaście kolejnych godzin każdej doby przypadającej na dzień roboczy (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym pierwsza z tych godzin, każdego dnia roboczego rozpoczyna się o 7.00, a piętnasta rozpoczyna się o 21.00 – obrazuje to poniższa Tabela 2 w której kolorem zielonym zaznaczono godziny szczytowego zapotrzebowania.

TABELA 2

 

wykres-2.jpg

Kto określa godziny szczytowe i gdzie są ogłaszane?

Wybrane godziny doby są wyznaczane przez Prezesa URE na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem charakteru dobowej krzywej zapotrzebowania na moc w poszczególnych kwartałach roku oraz publikowane każdego roku w Biuletynie URE.

 

Co to jest standardowy profil zużycia?

Standardowy profil zużycia to zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby przez grupę odbiorców końcowych o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej. Operator Systemu Dystrybucyjnego określa standardowe profile zużycia (profile) w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) na podstawie pomierzonych obciążeń w poszczególnych godzinach doby u wybranych odbiorców końcowych o zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej wytypowanych spośród odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej (na końcu zamieszczono linki do stron OSD zawierających IRiESD). W IRiESD zamieszczone są profile w formie liczbowej-tabelarycznej, natomiast poniżej przedstawiono przykładowy profil w formie wykresu:

 

 

zuzycie.jpg

Gdzie są publikowane profile standardowe?

Zasady wyznaczania, przydzielania i weryfikacji standardowych profili zużycia są opublikowane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE i opublikowanej na stronie internetowej OSD.

 

Dokumenty powiązane zawierające szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania rynku mocy:

  1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku. o rynku mocy – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000009
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002009
  3. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 58/2020 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w roku 2021 - https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9133,Informacja-nr-582020.html
  4. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 - https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/9162,Informacja-nr-632020.html
  5. Dodatkowe informacje nt rynku mocy zawarte na stronie internetowej PSE SA - https://www.pse.pl/aktualnosci-rynku-mocy

 

****************

 

Po burzy zauważyłem, że gałąź drzewa spadła i zerwała przewody, które leżą na ziemi. Jak mogę je zabezpieczyć?

Nie zbliżaj się do uszkodzonych, zerwanych lub luźno zwisających przewodów elektrycznych. Zachowaj od nich bezpieczną odległość. W pewnych warunkach nawet przebywanie w pobliżu takiego miejsca grozi porażeniem (szczególnie podczas deszczowej pogody). Zabezpiecz miejsce przed dostępem przypadkowych osób, natychmiast powiadom Pogotowie Energetyczne – zadzwoń pod numer 991.

W granicy mojej działki przebiega linia energetyczna, pod która rosną tuje. Część z nich dotyka przewodów, co powoduje iskrzenie. Jak mogę bezpiecznie je podciąć?

Korony drzewek powinny być oddalone od linii energetycznych. Nie wycinaj samodzielnie zadrzewienia blisko linii - zawiadom swój zakład energetyczny. Jego specjaliści ocenią jakie działania należy podjąć aby wykonać pracę bezpiecznie.

Gdy korzystam w kuchni z kuchenki mikrofalowej i włączam czajnik elektryczny, „wyskakuje” bezpiecznik. Czy mogę bezpiecznie zmienić go na większy?

Zabezpieczenia wyłączają instalację, gdy:

  • wystąpi nadmierny prąd, powodujący  przeciążenie obwodu,
  • pojawi się nadmierne napięcie, pochodzące od wyładowań atmosferycznych i przełączeń lub niektórych uszkodzeń w sieci elektroenergetycznej, mogące uszkodzić sprzęt elektryczny,
  • prąd wydostaje się poza instalację elektryczną z powodu np. uszkodzenia izolacji i dotknięcia przez człowieka.

Samodzielne przeróbki w instalacji elektrycznej są niedopuszczalne, mogą nieść zagrożenie dla zdrowia i życia. W tym przypadku chodzi najpewniej o przeciążony obwód elektryczny, niedostosowany do tak dużego poboru mocy. Zmiana zabezpieczenia na większej mocy może spowodować m.in. zapłon przewodów. Wyjściem z sytuacji jest przepięcie jednego z urządzeń do innego gniazdka, do obwodu mniej obciążonego lub przeprojektowanie instalacji i zwiększenie jej parametrów, o ile jest to możliwe. Najlepiej będzie, jeśli poprosisz o wizytę uprawionego elektryka.

Od dwóch lat użytkuję nowy dom. Co jaki czas powinienem kontrolować stan instalacji elektrycznej, aby być pewnym jej bezpieczeństwa?

Instalacja elektryczna, użytkowana zgodnie z przyznaną mocą i zabezpieczeniami, będzie nam służyć bardzo długo, ale należy na bieżąco kontrolować puszki i styki, a co 5 lat okazać instalację posiadającemu stosowne uprawnienia elektrykowi, by ocenił jej dalszą przydatność. Jeśli nastąpi jej przeciążenie, spowoduje to nie tylko uszkodzenie urządzeń, ale też zagrozi bezpieczeństwu ludzi. Gdy w pracy instalacji obserwujemy niepokojące objawy – każde, nawet drobne iskrzenie w gniazdach elektrycznych jest zagrożeniem – należy niezwłocznie ustalić przyczynę i usunąć usterkę. Pamiętajmy jednak, by naprawę lub modernizację instalacji powierzać zawsze komuś z odpowiednimi uprawnieniami.

Co powinienem wziąć pod uwagę planując ilość gniazdek w mieszkaniu?

Projekt instalacji elektrycznej w danym lokalu winien uwzględniać wydzielenie odpowiedniej liczby obwodów – zarówno jednofazowych, przeznaczonych do zasilania niewielkich odbiorników prądu, jak i trójfazowych, przeznaczonych do zasilania urządzeń o dużym poborze energii: kuchni elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy wody, pieców akumulacyjnych oraz obwodów jednofazowych do zasilania: pralek, zmywarek do naczyń. Obwody trójfazowe powinny być uwzględnione nawet wówczas, gdy w trakcie wykonywania instalacji nie przewiduje się zainstalowania tych wszystkich sprzętów. W mieszkaniu powinna być zaplanowana odpowiednia liczba obwodów w stosunku do ilości urządzeń, jakie zostaną do nich podłączone.

Naucz tego swoje dziecko!

Pamiętaj, że ciekawość i fantazja dzieci nie znają granic, dlatego trzeba przewidzieć wszystkie potencjalne zagrożenia w domu oraz w innych miejscach i przeciwdziałać im. Badania dowodzą, że wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z prądem minimalizuje ryzyko wypadku. Dlatego naucz swoje dziecko, by:

Nie wkładało do gniazdek żadnych przedmiotów, np. śrubokrętów czy drutów.

Nie wyciągało wtyczki z gniazdka, szarpiąc za sznur.

W trakcie zabaw unikało zbliżania się do urządzeń i budynków, na których umieszczone są napisy: "Nie dotykać! Urządzenie elektryczne!" oraz charakterystyczne, ostrzegawcze tablice.

Unikało zabaw w pobliżu linii energetycznych, nie puszczało latawców blisko nich, nie wspinało się na słupy ani na drzewa rosnące w ich pobliżu, nie zarzucało na linie energetyczne żadnych przedmiotów.

Jeśli zauważy uszkodzone, zerwane, luźno zwisające przewody elektryczne, nie zbliżało się do nich! Czasem nawet przebywanie w pobliżu takiego miejsca grozi porażeniem, szczególnie podczas deszczowej pogody. Twoje dziecko powinno omijać takie miejsca z daleka i zaalarmować dorosłych.

Jeśli zauważy przypadkowo otwarte drzwi do transformatora albo innego budynku, na którym są napisy i tablice ostrzegawcze, powinno powiedzieć o tym komuś dorosłemu.

Jeśli jego koledzy, przebywając w pobliżu urządzeń i budynków elektroenergetycznych, zachowują się nieroztropnie, nie powinno ich naśladować, lecz zaalarmować dorosłych.

Czy umowa wynajmu lokalu lub części lokalu uprawnia mnie do założenia odrębnego licznika?

Tak, taka umowa może być podstawą do złożenia we właściwym terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A., wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci.

Założenie odrębnego licznika realizowane jest na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia.

Jak i pod jakimi warunkami można zmienić taryfę i jak często?

Odbiorca, który ze względu na przyjęty podział odbiorców na grupy taryfowe, nie może być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup. Odbiorca taki, może wystąpić o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy a w przypadku zmiany stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy.

Warunki zmiany grupy taryfowej określa Umowa.

Energetyk stwierdził, że nasze zabezpieczenia przedlicznikowe wyłączają się czesto, ponieważ pobieramy w domu za dużo energii. Jak zwiększyć moc naszego przyłącza?

W celu zwiększenia mocy przyłącza należy złożyć, we właściwym terytorialnie Rejonie Energetycznym PGE Dystrybucja S.A., prawidłowo wypełniony druku wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci wraz z wymaganymi załącznikami. We wniosku w pozycji ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII podajemy wartości istniejącej i docelowej (wnioskowanej) mocy przyłączeniowej.

Zwiększenie mocy przyłączeniowej realizowane jest na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu warunków przyłączenia.

W zależności od parametrów istniejącego przyłącza i wielkości wnioskowanego zwiększenia mocy przyłączeniowej, większa moc może być dostarczana istniejącym przyłączem, lub dla dostarczenia większej mocy przyłącze musi zostać wymienione lub przebudowane.

Za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla odbiorców zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, dokonanej na wniosek podmiotu przyłączanego, dla którego nie zachodzi konieczność wymiany lub przebudowy przyłącza pobiera się opłatę stanowiącą iloczyn stawki opłaty ustalonej w taryfie (w zł za kW dla danego rodzaju przyłącza) przyrostu mocy przyłączeniowej (moc docelowa minus moc istniejąca).

Za wymianę lub przebudowę przyłącza związaną ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej, dokonywana na wniosek przyłączanego podmiotu zakwalifikowanego do IV i V grupy przyłączeniowej oraz VI grupy przyłączeniowej, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, pobiera się opłatę obliczoną jako sumę rzeczywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza ustalonych dla dotychczasowej wielkości mocy przyłączeniowej i opłaty za przyrost mocy wynikającej z iloczynu stawki opłaty ustalonej w taryfie, zależnej od rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe) i przyrostu mocy przyłączeniowej. Opłatę tę wylicza się wg. następującego wzoru:

Op = Nrz * Pd/Pp + Sp * (Pp-Pd)

gdzie:

Op – opłata za przyłączenie w zł

Nrz – rzeczywiste nakłady poniesione na wymianę lub przebudowę dotychczasowego przyłącza

Pp – wielkość mocy przyłączeniowej w kW, określona w umowie o przyłączenie

Pd – dotychczasowa moc przyłączeniowa w kW

Sp – stawka opłaty [zł/kW] przyjęta zgodnie z aktualna Taryfą

dystrybucja_site pgedystrybucja_site