Zgodnie z § 47 ust. 5 p.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28.04.2023r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2023 poz. 819), dopuszczalny czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej nie może przekroczyć 24 godzin, zaś łączny czas trwania przerw w ciągu roku nie może przekroczyć 48 godzin. Przekroczenie granic czasowych przez OSD uprawnia Odbiorcę do otrzymania bonifikat kwotowej.

Sposób określenia kwoty przysługującej odbiorcy bonifikaty określa § 43 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29.11.2022r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2022r. poz. 2505), stanowiący poniższe:

Za każdą niedostarczoną jednostkę energii elektrycznej odbiorcy końcowemu przyłączonemu do sieci:

  1. o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przysługuje bonifikata w wysokości dziesięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii;
  1. o napięciu innym niż to, o którym mowa w pkt 1, przysługuje bonifikata w wysokości pięciokrotności ceny energii elektrycznej, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18lit. b ustawy, za okres, w którym wystąpiła przerwa w dostarczaniu tej energii.

 

Ilość niedostarczonej energii elektrycznej w dniu, w którym miała miejsce przerwa w jej dostarczaniu, ustala się na podstawie poboru tej energii tego samego dnia w poprzednim tygodniu, z uwzględnieniem czasu dopuszczalnych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej określonych w zawartej umowie sprzedaży energii elektrycznej lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej lub w odrębnych przepisach.

 

Jak uzyskać bonifikatę?

Klienci posiadający umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  mogą złożyć wnioski do OSD osobiście w siedzibie Rejonu Energetycznego, listownie lub elektronicznie za pomocą formularza kontaktowego (w treści wiadomości należy wybrać temat „Inne”) umieszczonego na naszej stronie internetowej  -  L I N K

W przypadku korespondencji elektronicznej należy dołączyć podpisany i zeskanowany wniosek o bonifikatę - wniosek znajduje się TUTAJ.

Klienci, którzy zawarli  umowę kompleksową mogą złożyć wniosek o bonifikatę za pośrednictwem swojego sprzedawcy energii elektrycznej.