Dla kogo?

Budujesz blok mieszkalny i potrzebujesz przyłączyć go oraz poszczególne lokale – mieszkalne i użytkowe.

 

Jak się przyłączyć?

Krok 1 – złóż odpowiedni wniosek o warunki przyłączenia (wraz z załącznikami – patrz niżej) do PGE Dystrybucja S.A.(PGE Dystrybucja). Możesz zrobić to on-line, osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji lub wysłać pocztą do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.

Krok 2 – w ciągu 30 dni PGE Dystrybucja prześle Warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie. Warunki ważne są przez dwa lata. W tym okresie należy podpisać umowę i odesłać do PGE Dystrybucja. Od podpisania przez Strony umowy biegnie czas na realizację przyłączenia.

Krok 3 – PGE Dystrybucja zaprojektuje przyłącze, uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na twojej posesji. Uzyska też niezbędne pozwolenia wybierze wykonawcę. Ten etap zajmuje najwięcej czasu.

Krok 4 – PGE Dystrybucja  wykona przyłącze, dokona jego odbioru technicznego i wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie w wysokości zależnej od wnioskowanej mocy i długości przyłącza. Od tego momentu ze strony PGE Dystrybucja będzie techniczna możliwość dostarczania energii.

Krok 5 – po wykonaniu instalacji elektrycznej  posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk musi podpisać „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”, które należy dostarczyć do PGE Dystrybucja. Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie  PGE Dystrybucja wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”. Jest ono niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej lub umowy  sprzedaży energii elektrycznej..

Krok 6 – po zawarciu ww. umowy PGE Dystrybucja instaluje liczniki.

Proces przyłączenia do sieci niskiego napięcia w PGE Dystrybucja trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy on od indywidualnych uwarunkowań  - terminów uzyskania zgód odpowiednich urzędów, ewentualnej konieczności rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Dlatego w przypadku planowania własnej inwestycji na terenie niezurbanizowanym radzimy dokładnie przeanalizować harmonogram realizacji swojego obiektu. PGE Dystrybucja może dla takich obszarów realizować przyłączenie etapowo.

 

Czego potrzebujesz, by złożyć wniosek?

We wniosku trzeba będzie podać:

  1. Dane Wnioskodawcy.
  2. Dane przyłączanego obiektu (numer działki, ew. adres ).
  3. Zapotrzebowanie na moc.
  4. Przewidywany termin poboru energii elektrycznej.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do podłączanego obiektu (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, wypis z księgi wieczystej, itp.).
  2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym położeniem obiektu względem istniejącej sieci energetycznej oraz położeniem sąsiednich obiektów.
  3. Bilans mocy dla budynków wielolokalowych - w przypadku kilku budynków wielolokalowych należy wypełnić dla każdego z nich (załączniki Bilans mocy).
  4. Jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie upoważnienie do występowania w jego imieniu.
  5. Jeśli Wnioskodawca jest firmą - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  6. Jeśli Wnioskodawca stara się o przyłączenie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą -  zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Dokładniejsze informacje o procedurach przyłączeniowych znajdują się tutaj.

 Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w Twoim Rejonie.

Zachęcamy do składania wniosków o przyłączenie za pomocą aplikacji on-line.

Formularz wniosku do wydrukowania.