Procedura przyłączania Odbiorców

Uwagi ogólne

Procedurę przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.).

Ze względu na zakres informacji koniecznych do złożenia wniosku o warunki przyłączenia i zakresu prac związanych z realizacją przyłączenia po stronie Podmiotu Przyłączanego jak i PGE Dystrybucja S.A. proces możemy podzielić na:

a) przyłączenie odbiorcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV

Są to masowe - typowe przyłączenia do sieci niskiego napięcia obiektów podmiotów przyłączanych takich jak budynki mieszkalne, siedliska, małe zakłady usługowe itp.

b) przyłączenie odbiorcy do sieci dystrybucyjnej o napięciu powyżej 1 kV.

Do sieci średniego napięcia (pow. 1kV i miej niż 110 kV) przyłączane są średnie zakłady przemysłowe, duże zakłady usługowe, galerie handlowe itp., natomiast do sieci 110 kV duże zakłady przemysłowe o mocy zainstalowanych urządzeń rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu megawatów.


Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia nie tylko w sytuacji przyłączenia nowego obiektu ale również zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącego obiektu lub zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączanego podmiotu.

Złożenie wniosku o warunki przyłączenia

W przypadku przyłączenia obiektu odbiorcy do sieci o napięciu poniżej 1 kV należy wypełnić druk „Wniosku o warunki przyłączenia W-1", a w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu powyżej 1 kV druk „Wniosku o warunki przyłączenia W-2”\

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na jego drugiej stronie. Zestawienie dokumentów dotyczących procesu przyłączeniowego dostępne jest TUTAJ, zakładka "Wnioski o przyłączenie dla Odbiorcy". Druki Wniosków dostępne są również w Biurze Zarządzania Rozwojem Sieci Centrali Spółki, Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. w siedzibach Oddziałów i Rejonów Energetycznych. Wypełniony Wniosek o warunki przyłączenia należy dostarczyć osobiście lub wysłać do Rejonu energetycznego lub Centrali Oddziału PGE Dystrybucja S.A. Skierowanie wniosku do jednostki organizacyjnej na terenie, której ma nastąpić przyłączenie, usprawni rozpatrzenie wniosku.

Do wniosku w każdym przypadku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. oświadczenie w sprawie posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości/obiektu. Wzór oświadczenie jest dostępny  T U T A J

2. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów, oraz w innych przypadkach w zależności od potrzeb należy dostarczyć:

3. pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika),

4. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych),

5. zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

6. bilans mocy dla budynków wielolokalowych (dotyczy przyłączenia do sieci niskiego napięcia, w przypadku kilku budynków wielolokalowych należy wypełnić oddzielnie załączniki Z-W- 1 dla każdego z nich).

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników PGE Dystrybucja S.A. merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, PGE Dystrybucja S.A. zwraca się do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o określenie warunków przyłączenia, Wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie złożenia kompletnego wniosku.

Określenie warunków przyłączenia

Na podstawie złożonego wniosku zostaną określone warunki przyłączenia i przygotowany projekt umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia, ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.

W sytuacji określonej w ustawie Prawo energetyczne tzn. w przypadku przyłączenia obiektu o mocy przyłączeniowej powyżej 5 MW, wydanie warunków przyłączenia poprzedzone jest sporządzeniem ekspertyzy wpływu przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny. W przypadku określania Warunków przyłączenia obiektów do sieci 110 kV muszą być one uzgodnione z PSE S.A.

Wydane przez PGE Dystrybucja S.A. warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia dostarczenia i w tym okresie odbiorca ma prawo zawrzeć umowę o przyłączenie w oparciu o aktualny projekt umowy o przyłączenie.
PGE Dystrybucja S.A. proponuje zawarcie umowy o przyłączenie w momencie podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji obiektu z wyprzedzeniem pozwalającym na zrealizowanie przyłączenia.

Realizacja przyłączenia

Realizacja przyłączenia po stronie PGE Dystrybucja S.A. rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy o przyłączenie.

Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następuje:
          - odbiór urządzeń, sieci elektroenergetycznych służących przyłączeniu, wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.,
          a
          - po stronie Odbiorcy - złożenie „Oświadczenia o wykonaniu instalacji” (druk dostępny TUTAJ, zakładka "Wnioski o przyłączenie dla Odbiorcy"), które podpisuje Odbiorca i Wykonawca sieci i instalacji w przyłączanym obiekcie, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac zgodnie z umową o przyłączenie i dostarczeniu powyższego oświadczenia, PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”.

Zawarcie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji

Aby móc korzystać z energii elektrycznej dostarczanej z sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., należy, po realizacji przyłączenia zawrzeć Umowę kompleksową lub Umowę sprzedaży energii elektrycznej i Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw” (druk dostępny w Biurach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego).

Z dokumentem tym należy zgłosić się do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.) w celu zawarcia Umowy kompleksowej.

W przypadku chęci rozdzielenia umowy dystrybucji i sprzedaży energii należy zgłosić się do Wydziału Handlu w PGE Dystrybucja S.A., w celu zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.), w celu zawarcia Umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. otrzymuje informację od Sprzedawcy o zawarciu umowy kompleksowej, na podstawie której przystępuje do montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W przypadku rozdzielenia umowy dystrybucji i sprzedaży energii montaż układu pomiarowo rozliczeniowego następuje po zawarciu obydwu umów. Jeżeli odbiorca jest przyłączany do sieci o napięciu powyżej 1 kV, układ pomiarowo – rozliczeniowy jest własnością odbiorcy i niezbędny jest jego odbiór przez PGE Dystrybucja S.A. przed rozpoczęciem dostarczania energii elektrycznej do obiektu.

Po zakończeniu powyższej procedury odbiorca może korzystać z energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site