Procedura przyłączania mikroinstalacji

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą mikroinstalacją jest odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:

 • osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • pozostałe podmioty prawa.

Regulacja prawna (ustawa Prawo energetyczne) wskazuje na dwa tryby postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji:

a) w oparciu o art.7 ust. 8d4 – przyłączenie na podstawie zgłoszenia.

Podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy.

b) w oparciu o ogólne zapisy art. 7 – przyłączenie poprzez złożenie wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o określenie warunków przyłączenia.

W przypadku ubiegania się o przyłączenie mikroinstalacji poprzez złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci.

Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym reguluje sposób wystąpienia o przyłączenie mikroinstalacji. Wzór dokumentu, tzn. druk Wniosku o określenie warunków przyłączenia/Zgłoszenia mikroinstalacji, dostępne są w katalogu Przydatne dokumenty  TUTAJ, zakładka "Wniosek o określenie warunków przyłączenia/Zgłoszenie mikroinstalacji". Wniosek należy wypełnić zależnie od sposobu realizacji mikroinstalacji pkt V wzoru:

 

 • zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji – w przypadku spełnienia warunków zgłoszenia,
 • wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji do sieci - w przypadku braku spełnienia warunków zgłoszenia,
 • zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji, a w przypadku braku spełnienia warunków zgłoszenia jako wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji,

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty za przyłączenie.

Budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe uprawnienia:

 • certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych,

lub

 • zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E,
 • uprawnienia budowlane (jeśli wymagane).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na zgłoszenie

Wypełniony druk z zaznaczeniem „Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji” należy dostarczyć do właściwego miejscowo Rejonu energetycznego. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Załącznik nr 1 Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji,
 • Załącznik nr 2 Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacje techniczne (np. karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych),
 • Załącznik nr 3 Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym,
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność wykonanego przyłącza z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opcjonalne załączniki:**
 • Załącznik nr 5 Upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych przez Wnioskującego do występowania w jego imieniu (wymagane jeśli jest udzielone upoważnienie/pełnomocnictwo),
 • Załącznik nr 8 Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrana z Centralnej Informacji KRS bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 • Załącznik nr 9 Dodatkowe załączniki, w szczególności dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników Spółki merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek lub zgłoszenie jest niekompletne, Spółka zwraca się do Zgłaszającego o uzupełnienie dokumentów.

W przypadku kompletności zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji Zgłaszający otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia mikroinstalacji. PGE Dystrybucja S.A. wystawia "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej" oraz zgodnie z ustalonym terminem realizuje przyłączenie mikroinstalacji. W niektórych przypadkach pracownicy Spółki będą musieli zrealizować prace dostosowawcze w sieci dystrybucyjnej umożliwiające wprowadzenie energii elektrycznej do tej sieci.

Następnym etapem jest zawarcie przez Zgłaszającego z PGE Dystrybucja S.A. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji.

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na podstawie wniosku o przyłączenie mikroinstalacji

Procedura przyłączenia mikroinstalacji na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji

Wypełniony druk z zaznaczeniem „Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji” dokument należy wypełnić i dostarczyć do właściwego miejscowo Rejonu energetycznego. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Załącznik nr 2 Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacje techniczne (np. karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych),
 • Załącznik nr 3 Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym,
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie instalatora potwierdzające jego kwalifikacje, zgodność wykonanego przyłącza z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opcjonalne załączniki:**
 • Załącznik nr 5 Upoważnienie/pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych przez Wnioskującego/Zgłaszającego do występowania w jego imieniu (wymagane jeśli jest udzielone upoważnienie/pełnomocnictwo),
 • Załącznik nr 6 Zgłoszenie instalacji odnawialnego źródła energii dla Prosumentów zbiorowych – dotyczy Prosumenta zbiorowego (wg. Wzoru Z-PZ),
 • Załącznik nr 7 Umowa na zakup energii elektrycznej sprzedawcy – w przypadku, gdy Wnioskujący/Zgłaszający (nie będący prosumentem) zamierza sprzedawać energię elektryczną sprzedawcy wybranemu lub sprzedawcy zobowiązanemu,
 • Załącznik nr 8 Odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrana z Centralnej Informacji KRS bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
 • Załącznik nr 9 Dodatkowe załączniki, w szczególności dotyczące okoliczności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo funkcjonowania mikroinstalacji lub sieci.

Złożone dokumenty podlegają weryfikacji przez pracowników Spółki merytorycznie odpowiedzialnych za proces przyłączania i w przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, Spółka zwraca się do Wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów.

W przypadku kompletności wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji Wnioskodawca otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania wniosku. Warunki przyłączenia są wydawane wraz z projektem umowy o przyłączenie. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia mikroinstalacji. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów.

Realizacja procesu przyłączenia po stronie Spółki rozpoczyna się z dniem podpisania umowy o przyłączenie. Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, następują etapy:

 •  odbiór urządzeń wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.,

a

 •  po stronie Wnioskodawcy - złożenie „Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji”, które podpisuje Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie prac.

Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie, PGE Dystrybucja S.A. wystawia zaktualizaowane „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”.

Następnym etapem jest zawarcie przez Wnioskodawcę z PGE Dystrybucja S.A. Umowy dystrybucji energii elektrycznej i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej. Zasady te określa pkt. IV.

Zawarcie umowy dystrybucji i umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji

Aby móc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w mikroinstalacji do sieci PGE Dystrybucja S.A., należy po realizacji procesu inwestycyjnego zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji z PGE Dystrybucja S.A. i Umowę sprzedaży energii wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z kupującą energię elektryczną Spółką Obrotu. Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej”, o którym wspomniano wcześniej. Z dokumentem tym należy zgłosić się do Wydziału Handlu w PGE Dystrybucja S.A. oraz do wybranej Spółki Obrotu (posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji z PGE Dystrybucja S.A.) w celu zawarcia ww. umów.

Po zawarciu ww. umów pracownicy PGE Dystrybucja S.A., w uzgodnionym terminie, zainstalują w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych układ pomiarowo – rozliczeniowy dwukierunkowy umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej i układ zabezpieczający.

Wymagania dodatkowe

- Wybudowanie mikroinstalacji odbywa się we własnym zakresie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie. Wybudowania instalacji mikroinstalacji dokonuje podmiot ubiegający się o przyłączenie poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż i funkcjonowanie mikroinstalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy mikroinstalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną nN (SN) PGE Dystrybucja S.A.

- Mikroinstalacja powinna być wybudowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

- Przy budowie mikroinstalacji zastosować należy zabezpieczenie przed pracą wyspową. W przypadkach sytuacji awaryjnych zabezpieczenia mają działać na łącznik sprzęgający instalację mikroinstalacji z siecią w celu niedopuszczenia do wyspowej pracy mikroinstalacji na sieć dystrybucyjną, w szczególności przy zaniku napięcia w tej sieci. W przypadku gdy zainstalowany przetwornik prądu nie spełniałby ww. wymagań należy zastosować zespół zabezpieczeń zewnętrznych, za przetwornikiem w kierunku sieci dystrybucyjnej, działających na łącznik sprzęgający. Zabezpieczenie powinno być w stanie identyfikować fazy „zdrowe” i pochodzące z rewersu tzn. w sytuacjach gdy w sieci zasilającej w skutek uszkodzenia w jednej z faz napięcie innej z faz poprzez odbiorniki np. dwufazowe przez sieć wraca do instalacji odbiorczej.

Sprawdzenie zgodności wykonania prac związanych z instalacją mikroinstalacji pod względem danych ze zgłoszenia

Sprawdzenie zgodności wykonania prac związanych z instalacją mikroinstalacji polegać będzie na sprawdzeniu rodzaju i mocy zainstalowanych źródeł oraz parametrów przetwornika.

Dla inwertera przetwarzającego energię ze źródła fotowoltaicznego przyłączonego do sieci nN nastawy powinny być zgodne z poniższą tabelą.

 

PARAMETR

WARTOŚĆ

Napięcie znamionowe

230V

Częstotliwość znamionowa

50Hz

Funkcja zabezpieczająca przed obniżonym napięciem

Załączona

Limit obniżonego napięcia

80%

Zwłoka czasowa dla obniżonego napięcia

200 ms

Funkcja zabezpieczająca przed podwyższonym napięciem

Załączona

Limit podwyższonego napięcia

111%

Zwłoka czasowa dla podwyższonego napięcia

200 ms

Funkcja zabezpieczająca przed obniżoną częstotliwością

Załączona

Limit obniżonej częstotliwości

-2,0 Hz

Zwłoka czasowa dla obniżonej częstotliwości

200 ms

Funkcja zabezpieczająca przed podwyższoną częstotliwością

Załączona

Limit podwyższonej częstotliwości

0,2 Hz

Zwłoka czasowa dla podwyższonej częstotliwości

200 ms

Zakres zmian limitu częstotliwości w zależności od mocy

Wyłączona

Zwłoka czasowa po inicjalizacji uruchomienia

30 s

Zwłoka czasowa po krótkim zakłóceniu w sieci

5 s

Zwłoka czasowa dla ponownego uruchomienia

30 s

Niesymetryczność sieci

7 kW

dystrybucja_site pgedystrybucja_site