Zgodnie zapisami  Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: wytyczne SO GL), które określają wymagania współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych (OSP), dystrybucyjnych (OSD) oraz  tzw. „significant grid user” (SGU), czyli znaczących użytkowników sieci, których działalność ma wpływ na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jedną z ważniejszych grup opisanych w kodeksie SO GL zaliczonych do SGU stanowią użytkownicy posiadający jednostki wytwórcze typu B, C i D. Do jednostek tych zalicza się wszystkie moduły wytwarzania energii (dalej: MWE), których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwórczego energii elektrycznej (synchronicznego lub niesynchronicznego) jest większa lub równa 0,2 MW.

PGE Dystrybucja S.A. realizując obowiązki wynikające z wytycznych SOGL oraz zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki regulacji ustanowionej na podstawie art. 40 ust. 5 przedmiotowego kodeksu w dniu 15.03.2019 r., a także zmian wprowadzonych kartą aktualizacji CK 12/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej informuje, że od 1 stycznia 2021 r. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego jest zobowiązany do przyjmowania danych planistycznych od właścicieli jednostek typu B i C. Właściciele tych jednostek są zobowiązani jako użytkownicy SGU przyłączeni bezpośrednio lub pośrednio do systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A.  do przekazywania danych planistycznych (planowanej generacji oraz dyspozycyjności) swoich jednostek wytwórczych na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) PGE Dystrybucja S.A. nr B/3/2020 zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 26 listopada 2020 r.

 

Od dnia 01.05.2022 r. jest udostępniony przez PGE Dystrybucja S.A. dedykowany portal do przekazywania danych planistycznych przez właścicieli modułów wytwarzania energii lub firm przekazujących dane planistyczne w imieniu właścicieli MWE. 

Adres https://amiportal.pgedystrybucja.pl/portalWytworcy

Wszystkie niezbędne dokumenty i instrukcje związane z użytkowaniem Portalu Wytwórcy i przekazywaniem danych planistycznych zostały umieszczone poniżej w jako dokumenty do pobrania.

W celu poprawnego korzystania z Portalu niezbędne jest wskazanie przez właścicieli jednostek wytwórczych administratorów biznesowych danych na portalu.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować na specjalnie dla Państwa przygotowaną skrzynkę mailową: wytworcy@pgedystrybucja.pl lub numer telefonu 81 710 5750 obsługiwany w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z dniem 01.07.2022 r. zostają usunięte skrzynki e-mail obecnie wykorzystywane przez OSD do przyjmowania od MWE danych planistycznych drogą elektroniczną!!