Zgodnie z zapisami  Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej: wytyczne SO GL), które określają wymagania współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych (OSP), dystrybucyjnych (OSD) oraz  tzw. „significant grid users” (SGU), czyli znaczących użytkowników sieci, których działalność ma wpływ na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, jedną z ważniejszych grup opisanych w kodeksie SO GL zakwalifikowanych jako SGU stanowią użytkownicy posiadający jednostki wytwórcze typu B, C i D. Do jednostek tych zalicza się wszystkie moduły wytwarzania energii (dalej: MWE), których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwórczego energii elektrycznej (synchronicznego lub niesynchronicznego) jest większa lub równa 0,2 MW.

PGE Dystrybucja S.A. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, realizując obowiązki wynikające z wytycznych SO GL oraz zatwierdzonej w dniu 15.03.2019 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki regulacji ustanowionej na podstawie art. 40 ust. 5 przedmiotowego kodeksu (dalej TCM), a także zmian wprowadzonych Kartą Aktualizacji CK 12/2020 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej informuje, że od 1 stycznia 2021 r. jest zobowiązany do przyjmowania danych planistycznych od właścicieli jednostek typu B i C, w kategorii których są Państwo zakwalifikowani. Na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych oraz Karty Aktualizacji nr B/3/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) PGE Dystrybucja S.A., zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 26 listopada 2020 r., właściciele jednostek typu B i C jako użytkownicy SGU przyłączeni bezpośrednio lub pośrednio do systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. są zobowiązani do przekazywania danych planistycznych (planowanej generacji oraz dyspozycyjność) swoich jednostek wytwórczych.

Terminy przekazywania danych planistycznych przez Wytwórców na potrzeby tworzenia poszczególnych planów zostały ustalone na podstawie pkt. 4.4.4. wskazanego wyżej TCM zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Niezbędne formularze do przekazywania danych planistycznych są do pobrania z zakładki: Strefa Klienta → Wytwórcy lub z zakładki Przydatne dokumenty.

Ewentualne pytania prosimy kierować na specjalnie dla Państwa przygotowaną skrzynkę mailową: wytworcy@pgedystrybucja.pl

W związku z powyższym na podstawie IRiESD (wersja VI.11.1, tekst obowiązujący od 01.01.2021 r.) w terminie do 31.12.2020r. do godziny 10.00 oczekujemy od Państwa  pierwszych danych planistycznych rozpoczynających z dniem 1 stycznia 2021 r. okres planistyczny przekazywania danych do PGE Dystrybucja S.A. r., zgodnie z zasadami opisanymi poniżej oraz dokumencie zasady przekazywania danych  planistycznych przez MWE B i C

Korespondencję związaną z przekazywaniem danych planistycznych przesyłać należy drogą elektroniczną na adresy:

Jednostki usytuowane na terenie Oddziału Białystok adres skrzynki email:mwebialystok@pgedystrybucja.pl
Jednostki usytuowane na terenie Oddziału Lublin adres skrzynki email:mwelublin@pgedystrybucja.pl
Jednostki usytuowane na terenie Oddziału Łódź adres skrzynki email:mwelodz@pgedystrybucja.pl
Jednostki usytuowane na terenie Oddziału Rzeszów adres skrzynki email:mwerzeszow@pgedystrybucja.pl
Jednostki usytuowane na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna adres skrzynki email:mweskarzysko@pgedystrybucja.pl
Jednostki usytuowane na terenie Oddziału Warszawa adres skrzynki email:mwewarszawa@pgedystrybucja.pl
Jednostki usytuowane na terenie Oddziału Zamość adres skrzynki email:mwezamosc@pgedystrybucja.pl

Tytuły arkuszy umieszczanych w korespondencji powinny zachować w nazwie pliku następujący standard: rokmiesiącdzień#kodagregatu#kodMWE. Przykładowa nazwa pliku to: 20201111#W_WSK_EPL#MWE_0623209_24W0001.

Zapis rokmiesiącdzień powinien być tożsamy z dniem rozpoczęcia okresu planistycznego.

Dane planistyczne przekazywane do PGE Dystrybucja S.A. powinny być przygotowywane i przekazywane zgodnie z następującymi zasadami i muszą zawierać:

  1. planowane wartości mocy dyspozycyjnych maksymalnych netto (elektrownianych i sieciowych) oraz minimalnych netto (elektrownianych i sieciowych) dla każdej godziny miesiąca rozpoczynając od miesiąca M,  aż do miesiąca M+60 (okres 5 lat). Przekazanie zaktualizowanych danych powinno być realizowane co miesiąc do dnia 23 miesiąca  M-1 lub w najbliższym dniu po uzyskaniu informacji przez MWE o nowych planowanych dyspozycyjnościach dla miesiąca M lub miesięcy następnych aż do miesiąca M+60,
  2. planowaną codzienną generację brutto, netto oraz  planowaną wartość mocy wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej dla każdej godziny doby. Przekazanie danych powinno nastąpić w dniu D-1 do godziny 10:00 dla dnia D i kolejnych 9 dób aż do dnia D+9,
  3. bieżące korekty planowanych wartości mocy generowanych przez jednostki wytwórcze dla każdej godziny doby dla potrzeb aktualizacji bieżącego planu koordynacyjnego.

W celu jak najlepszej współpracy i kontaktu w ramach realizacji wytycznych SOGL (wymiana danych planistycznych, strukturalnych i czasu rzeczywistego) prosimy o przekazanie w formie mailowej na adres: wytworcy@pgedystrybucja.plw terminie do 24.12.2020 r. zestawienia danych kontaktowych osób, które będą reprezentowały Państwa w wyżej wskazanym zakresie (imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail).

Dla zapewnia sprawności przekazywania danych prosimy Państwa o testowe przesłanie danych w dniu 28.12.2020 r. do godziny 10:00 na wskazaną dla Państwa MWE (przynależność do Oddziału) skrzynkę e-mail.