PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN

i RS oraz Stacje SN/nN w 2021 roku

Jedn.

Ilość zabiegów

Miary

Stacje WN/SN i RS

szt.

33 354

Stacje SN/nN

szt.

56 615

 Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

11 274

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

6 727

 Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

31 257

Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

33 468

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

45 030

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

178 730

   
   
   

Zakres projektów modernizacyjnych sieci

Jedn.

Razem

dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Miary

Stacje WN/SN

szt.

8

Linie nap. WN

km

84,67

Linie kab. WN

km

2,1

Linie nap. SN

km

102,5

Linie kab. SN

km

313,3

Stacje słup. SN/nN

szt.

356

Stacje wnętrz. SN/nN

szt.

141

Linie nap. nN

km

224

Linie kab. nN

km

208,9

 

Pozostałe prace remontowe w roku 2021 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2021.