PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN

i RS oraz Stacje SN/nN

Jedn.

Plan 2023

 

Stacje WN/SN i RS

szt.

33 307

Stacje SN/nN

szt.

59 959

 Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

11 847

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

6 162

 Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

29 444

Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

39 178

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

43 107

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

186 264

   

Zakres projektów modernizacyjnych sieci

Jedn.

Razem

dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

 

Stacje WN/SN

szt.

13

Linie nap. WN

km

180

Linie kab. WN

km

15

Linie nap. SN

km

148

Linie kab. SN

km

2 069

Stacje słup. SN/nN

szt.

364

Stacje wnętrz. SN/nN

szt.

547

Linie nap. nN

km

210

Linie kab. nN

km

501

 

Pozostałe prace remontowe w roku 2023 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2023.