PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN

i RS oraz Stacje SN/nN w 2019 roku

Jedn.

Ilość zabiegów

Miary

Stacje WN/SN i RS

szt.

31 363

Stacje SN/nN

szt.

54 604

 Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

11 466

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

6 819

 Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

37 139

Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

32 131

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

40 621

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

130 384

   
   
   

Zakres projektów modernizacyjnych sieci

Jedn.

Razem

dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Miary

Stacje WN/SN

szt.

11

Linie nap. WN

km

137

Linie kab. WN

km

7

Linie nap. SN

km

289

Linie kab. SN

km

1937

Stacje słup. SN/nN

szt.

560

Stacje wnętrz. SN/nN

szt.

264

Linie nap. nN

km

440

Linie kab. nN

km

395

 

Pozostałe prace remontowe w roku 2019 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2019.