PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN

i RS oraz Stacje SN/nN w 2020 roku

Jedn.

Ilość zabiegów

Miary

Stacje WN/SN i RS

szt.

32 594

Stacje SN/nN

szt.

55 912

 Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

11 336

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

6 656

 Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

34 972

Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

33 120

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

42 381

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

172 516

   
   
   

Zakres projektów modernizacyjnych sieci

Jedn.

Razem

dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Miary

Stacje WN/SN

szt.

10

Linie nap. WN

km

113

Linie kab. WN

km

0

Linie nap. SN

km

93,5

Linie kab. SN

km

2273

Stacje słup. SN/nN

szt.

388

Stacje wnętrz. SN/nN

szt.

622

Linie nap. nN

km

164,1

Linie kab. nN

km

285,6

 

Pozostałe prace remontowe w roku 2019 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2019.