PLAN PRAC EKSPLOATACYJNYCH LINIE NN, WN, SN, nN, Stacje WN/SN

i RS oraz Stacje SN/nN w 2022 roku

Jedn.

Ilość zabiegów

Miary

Stacje WN/SN i RS

szt.

33 130

Stacje SN/nN

szt.

59 413

 Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

11 567

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

7 165

 Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

30 756

Przeglady, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

38 312

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

43 107

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

178 019

   
   
   

Zakres projektów modernizacyjnych sieci

Jedn.

Razem

dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Miary

Stacje WN/SN

szt.

6

Linie nap. WN

km

142

Linie kab. WN

km

6

Linie nap. SN

km

147

Linie kab. SN

km

985

Stacje słup. SN/nN

szt.

322

Stacje wnętrz. SN/nN

szt.

327

Linie nap. nN

km

239

Linie kab. nN

km

456

 

Pozostałe prace remontowe w roku 2022 będą realizowane na bieżąco w oparciu o potrzeby zidentyfikowane w trakcie czynności eksploatacyjnych prowadzonych w terenie. Decyzje odnośnie realizacji drobnych prac remontowych będą podejmowane przy wykorzystaniu informacji o stanie technicznym obiektów oraz wykrytych usterkach. Bieżące prace remontowe zostały uwzględnione przy planowaniu realizacji zadań na rok 2022.