Dla kogo?

Gdy budujesz warsztat, pizzerię, sklep i potrzebujesz standardowego przyłączenia do sieci o napięciu 230 V (jednofazowego) lub 400 V (trójfazowego).

 

Czego potrzebujesz, by złożyć wniosek?

We wniosku trzeba będzie podać:

  1. Dane Wnioskodawcy.
  2. Dane przyłączanego obiektu (numer działki, ew.adres ).
  3. Zapotrzebowanie na moc (czyli ile i jakich jednocześnie będzie można używać urządzeń elektrycznych) oraz przewidywany roczny pobór energii. Informacja ta znajduje się w projekcie domu. Można też skorzystać z kalkulatorów dostępnych w internecie i policzyć samemu. W jej oszacowaniu może pomóc elektryk.
  4. Przewidywany termin poboru energii elektrycznej.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  1. Oświadczenie w sprawie posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości/obiektu. Wzór oświadczenie jest dostępny  T U T A J
  2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym położeniem obiektu względem istniejącej sieci energetycznej oraz położeniem sąsiednich obiektów.
  3. Jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie upoważnienie do występowania w jego imieniu.
  4. Jeśli Wnioskodawca jest firmą - wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  5. Jeśli Wnioskodawca stara się o przyłączenie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą -  zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.

 

Jak się przyłączyć?

Procedura przyłączania tego typu obiektów nie różni się od przyłączania domów jednorodzinnych.

Krok 1 – złóż odpowiedni wniosek o warunki przyłączenia (wraz z załącznikami – patrz niżej) do PGE Dystrybucja S.A.(PGE Dystrybucja). Możesz zrobić to on-line, osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji lub wysłać pocztą do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.

Krok 2 – w ciągu 30 dni PGE Dystrybucja prześle Warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie. Warunki ważne są przez dwa lata. W tym okresie należy podpisać umowę i odesłać do PGE Dystrybucja. Od podpisania przez Strony umowy biegnie czas na realizację przyłączenia.

Krok 3 – PGE Dystrybucja zaprojektuje przyłącze, uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na twojej posesji. Uzyska też niezbędne pozwolenia wybierze wykonawcę. Ten etap zajmuje najwięcej czasu.

Krok 4 – PGE Dystrybucja  wykona przyłącze, dokona jego odbioru technicznego i wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie w wysokości zależnej od wnioskowanej mocy i długości przyłącza. Od tego momentu ze strony PGE Dystrybucja będzie techniczna możliwość dostarczania energii.

Krok 5 po wykonaniu instalacji elektrycznej  posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk musi podpisać „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”, które należy dostarczyć do PGE Dystrybucja. Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie  PGE Dystrybucja wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw”. Jest ono niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej lub umowy  sprzedaży energii elektrycznej..

Krok 6 – po zawarciu ww. umowy PGE Dystrybucja instaluje licznik i już można korzystać z energii elektrycznej.

Proces przyłączenia do sieci niskiego napięcia w PGE Dystrybucja trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy on od indywidualnych uwarunkowań  - terminów uzyskania zgód odpowiednich urzędów, ewentualnej konieczności rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Dlatego w przypadku planowania własnej inwestycji na terenie niezurbanizowanym radzimy dokładnie przeanalizować harmonogram realizacji swojego budynku.

 

 

Dokładniejsze informacje o procedurach przyłączeniowych znajdują się tutaj.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego w Twoim Rejonie.

Zachęcamy do składania wniosków o przyłączenie za pomocą aplikacji on-line.

Formularz wniosku do wydrukowania