Działania proekologiczne w PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja prowadzi liczne działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Do najważniejszych zaliczyć należy m.in. inwestycje związane z wymianą transformatorów w ramach projektów unijnych, budowę mis olejowych na stacjach elektroenergetycznych, a także program ochrony gniazd bociana białego oraz sadzenie drzew.

PGE Dystrybucja prowadzi szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych, handlowych i środowiskowych. Są to między innymi działania związane z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej. W ramach prowadzonego programu efektywnościowego, Spółka podpisała z NFOŚiGW cztery umowy o dofinansowanie unijne na realizację projektów wymiany transformatorów na niskostratne. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wyniosła około 130 mln złotych, a kwota dofinansowania dla czterech Oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych. Dzięki tym projektom PGE Dystrybucja wymieniła już blisko 3,5 tysiąca transformatorów na transformatory o niższych stratach. Do końca 2014 roku Spółka wymieni około 5,5 tysiąca transformatorów. Rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Spółka realizuje również dwa projekty dofinansowane w ramach RPO Województwa Łódzkiego, których celem jest zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej na tym terenie, przystosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych regionu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W ramach jednego z projektów, który będzie realizowany na terenie działania Oddziału Łódź–Teren oraz Oddziału Łódź–Miasto Spółka planuje zakup dziesięciu nowych transformatorów 110/15kV. Nowe urządzenia o wyższej mocy i niższych stratach zastąpią transformatory na stacjach elektroenergetycznych 110/15kV. Wymianie towarzyszy budowa lub przebudowa kablowych linii 15kV, niezbędna do wykorzystania możliwości dystrybucyjnych nowych i większych transformatorów. Z efektów rozwojowych projektu korzystać będzie ponad 60 tys. odbiorców energii elektrycznej w regionie łódzkim, miedzy innymi w powiatach: opoczyńskim, rawskim, pabianickim, łowickim. Redukcja jednostkowych strat energii elektrycznej w transformatorach osiągnie poziom 62 proc. Zakończenie realizacji projektów planowane jest w roku 2014. PGE Dystrybucja przeprowadza także modernizację stanowisk transformatorowych 110/15 kV w stacjach elektroenergetycznych 110/15 kV. Celem prac jest zabezpieczenie gruntu przed awaryjnym wyciekiem oleju transformatorowego poprzez wybudowanie mis olejowych. Niekontrolowany wyciek oleju mógłby stworzyć niebezpieczeństwo przedostania się zgromadzonego w tych urządzeniach oleju do gruntu i jako odpad niebezpieczny spowodować skażenie gleby i wód gruntowych. PGE Dystrybucja od lat uczestniczy w programie ochrony gniazd bociana białego, w ramach którego instalowane są na słupach linii niskiego napięcia specjalne konstrukcje umożliwiające zakładanie i ochronę gniazd bocianich, a na słupach wysokiego napięcia montowane są konstrukcje uniemożliwiające gromadzenie się ptaków nad przewodami. W Polsce około 70 proc. gniazd znajduje się na słupach energetycznych, co stanowi zagrożenie dla ptaków. Na terenie funkcjonowania Spółki ulokowanych jest obecnie blisko 20,5 tys. platform bocianich, z czego ponad 10 tys. na terenie Oddziału Białystok. Wszelkie prace związane z montażem lub redukcją gniazd Spółka może prowadzić od 16 października do 28 lutego, co wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 28 września 2004 r. PGE Dystrybucja podejmuje również działania związane z ochroną ptaków przed porażeniem prądem, np. budowę linii izolowanych bezpiecznych dla środowiska, montowanie kul ostrzegających ptaki oraz konstrukcji przeciw ptakom na słupach przelotowych linii 110kV, a także osłon na stacjach transformatorowych 15/ 0,4 kV i izolatorach linii 15 kV. Ponadto każdego roku PGE Dystrybucja prowadzi na terenie swojego działania akcję sadzenia drzew w ramach rekompensaty za wycinkę drzew podczas prac eksploatacyjnych na sieciach elektroenergetycznych. W akcji tej uczestniczą energetycy, ale także lokalne samorządy oraz dzieci i młodzież.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site