Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja zatwierdzona przez Prezesa URE

10 września 2013 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dla PGE Dystrybucja. Spółka ma zatwierdzoną IRiESD jako pierwsza spośród pięciu największych krajowych Operatorów Sytemu Dystrybucyjnego.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej stanowi zbiór szczegółowych uwarunkowań w zakresie korzystania z sieci Operatora, w tym przypadku PGE Dystrybucja. Określa szczegółowe uprawnienia i obowiązki dla podmiotów przyłączonych do sieci – odbiorców i wytwórców energii elektrycznej oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dokument składa się z dwóch zasadniczych części: „Korzystanie z Systemu Elektroenergetycznego” i „Bilansowanie Systemu Dystrybucyjnego”. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej została zatwierdzona przez Prezesa URE po raz pierwszy po nowelizacji Ustawy - Prawo Energetyczne. IRiESD jest obowiązującym dokumentem dla użytkowników sieci PGE Dystrybucja. Instrukcja uwzględnia założenia Dyrektywy 2009/72/WE dotyczące procesu zmiany sprzedawcy. Zapisy nowej IRiESD mają ułatwić odbiorcom korzystanie z prawa do zmiany sprzedawcy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców i sprzedawców proces zmiany sprzedawcy został znacznie uproszczony i skrócony do 21 dni. Jednym z ważniejszych zagadnień z zakresu zmiany sprzedawcy, które obejmuje zatwierdzona IRiESD, jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji przez PGE Dystrybucja z Uczestnikiem Ruchu Detalicznego (URD) przed zgłoszeniem zawarcia umowy na sprzedaż energii elektrycznej w procesie zmiany sprzedawcy. W przypadku braku zawarcia pomiędzy URD a PGE Dystrybucja umowy o świadczenie usług dystrybucji na dzień zgłoszenia zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzono wehikuł pełnomocnictwa udzielanego przez URD sprzedawcy na zawarcie w jego imieniu przedmiotowej umowy. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej reguluje również prowadzenie rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej na terenie funkcjonowania PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site