Inwestycje w PGE Dystrybucja w 2013 roku

W 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 1,3 mld zł na przedsięwzięcia inwestycyjne i nakłady te były wyższe o 0,6% w stosunku 2012 roku Główne kierunki inwestowania spółki to przyłączanie nowych odbiorców, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz inwestycje w sieci SN/nN i stacje 110/SN i SN/SN.

W 2013 roku PGE Dystrybucja wydała ponad 1,3 mld zł na przedsięwzięcia inwestycyjne i nakłady te były wyższe o 0,6% w stosunku 2012 roku Główne kierunki inwestowania spółki to przyłączanie nowych odbiorców, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych oraz inwestycje w sieci SN/nN i stacje 110/SN i SN/SN. PGE Dystrybucja zrealizowała 55 tys. umów o przyłączenie. Na przyłączanie nowych odbiorców w minionym roku spółka wydała ponad 540 mln zł. W roku 2013 istotna część zadań inwestycyjnych w PGE Dystrybucja dotyczyła rozbudowy i modernizacji linii oraz stacji, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych wspierających rozwój sieci OSD. Na stacje WN/SN i SN/SN spółka wydała blisko 175 mln zł, co stanowi ponad 13 proc. wszystkich poniesionych w ubiegłym roku wydatków inwestycyjnych. Największe nakłady na modernizację stacji zostały poniesione w oddziale Rzeszów przy rozbudowie stacji 110/15 kV Strzyżów (ponad 8,6 mln zł), gdzie rozbudowano i zmodernizowano 5 pól 110 kV, wybudowana została wnętrzowa rozdzielnia 15 kV z 32 polami oraz nowy budynek stacyjny. Wysokie nakłady inwestycyjne spółka poniosła również na modernizację GPZ Elektrownia (ponad 7,5 mln zł) w oddziale Lublin oraz na modernizację stacji 110/15 kV Sieradz i jej kompleksową przebudowę (ponad 6,8 mln zł) w oddziale Łódź Teren. W ramach prowadzonego programu efektywnościowego oraz czterech projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w minionym roku, PGE Dystrybucja wymieniła kilkadziesiąt transformatorów WN/SN oraz ok. 5 tys. szt. transformatorów SN/nN. Operator podaje, że zrealizowane w 2013 roku inwestycje służą przede wszystkim poprawie parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej, redukcji strat sieciowych oraz zmniejszeniu jednostkowych kosztów eksploatacji sieci. Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju w latach 2014-19. PGE Dystrybucja planuje zainwestować w strukturę elektroenergetyczną blisko 10 mld zł. Oprócz realizacji zadań rozwojowych, obniżenie wskaźnika SAIDI określono jako kluczowy wskaźnik oceny kierunków inwestowania. Przeprowadzone analizy ukierunkowały ok. 18 proc. planowanych nakładów inwestycyjnych na budowę lub modernizację sieci średniego napięcia. Dzięki temu spółka planuje zbudować lub zmodernizować ogółem ok. 14 tys. km linii średniego napięcia. Przyłączanie nowych odbiorców to z kolei ok. 27 proc. całkowitych nakładów inwestycyjnych w planie. Mając na uwadze wymogi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego, w sieć i stacje transformatorowe wysokiego napięcia operator zamierza zainwestować blisko 23 proc. całkowitych nakładów. Wielkość taka w perspektywie planu rozwoju umożliwi budowę lub modernizację ok. 2000 km linii wysokiego napięcia oraz budowę lub kompleksową modernizację 116 szt. stacji transformatorowych WN/SN. W ocenie spółki systematyczny rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnej na terenie jej działania przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju działalności podstawowej oraz podwyższania jej jakości.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site