Komunikat w sprawie opublikowania Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 25/08/2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej

W dniu 25 sierpnia 2017 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 25/08/2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. UE L 220/1),  (dalej: „SO GL”, od angielskiej nazwy wytycznych – System Operation Guideline).

Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:220:FULL&from=EN

 

Wytyczne SO GL stanowią jeden z aktów z grupy wytycznych i kodeksów sieci, opracowywanych w następstwie wdrożenia tzw. Trzeciego Pakietu Energetycznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. UE L 211/15), mając na celu dostarczenie zharmonizowanego zbioru zasad funkcjonowania sektora gazu i energii elektrycznej w Europie.

SO GL określają wymagania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy, utrzymania poziomów częstotliwości oraz efektywnego wykorzystania połączonego systemu i zasobów wobec operatorów systemów przesyłowych (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) i tzw. "significant grid user” (SGU), czyli znaczących użytkowników sieci, których działalność ma wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego danego operatora systemu przesyłowego.

Za znaczących użytkowników sieci SO GL uznają:

 • istniejące i nowe jednostki wytwórcze typu B, C i D w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1) – NC RfG,
 • istniejące i nowe instalacje odbiorcze przyłączone do systemu przesyłowego, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (Dz.U. UE L 223/10) – NC DCC,
 • istniejące i nowe zamknięte systemy dystrybucyjne przyłączone do systemu przesyłowego, w rozumieniu NC DCC,
 • dostawcy usług redispatchingu i rezerwy czynnej,
 • istniejące i nowe instalacje HVDC w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (Dz.U. UE L 241/1).

 

Na poziomie szczegółowym SO GL ustanawiają wytyczne dotyczące:

 • Wymogów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 • Zasad i zakresów odpowiedzialności dotyczących koordynacji i wymiany danych pomiędzy OSP, OSD oraz SGU w zakresie dotyczącym planowania operacyjnego oraz w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
 • Zasad szkoleń i certyfikacji pracowników operatorów systemów,
 • Wymogów w zakresie koordynacji wyłączeń,
 • Wymogów w zakresie opracowywania grafików wymiany pomiędzy obszarami regulacyjnymi OSP,
 • Wymiarowania rezerw oraz wymogów w zakresie regulacji mocy i częstotliwości.

 

W związku z wdrożeniem SO GL zostaną w  szczególności opracowane i przedłożone do zatwierdzania organom regulacyjnym metody, określone w przedmiotowej regulacji i dotyczące m.in.:

 • kluczowych wymogów organizacyjnych, funkcji i zakresów odpowiedzialności dotyczących wymiany istotnych danych w zakresie pracy systemów,
 • wspólnych analiz dla obszaru synchronicznego identyfikujących potrzebę ustanowienia poziomu minimalnej inercji,
 • listy scenariuszy na następny rok do oceny funkcjonowania połączonego systemu,
 • budowy wspólnych modeli sieci na następny rok, dzień przed i bieżący dzień z indywidualnych modeli sieci,
 • standaryzacji analiz bezpieczeństwa pracy, w tym metod/zasad/wymagań wpływu elementów sieciowych i SGU, wspólnej oceny ryzyka, niepewności wytwarzania/odbioru, wymiany danych między Regionalnymi Koordynatorami Bezpieczeństwa (RSC) oraz roli ENTSO-E w zakresie narzędzi/danych/monitorowania i wymagań dla RSC,
 • koordynacji wyłączeń modułów wytwarzania, instalacji odbiorczych oraz elementów sieci,
 • umów międzyoperatorskich regulujących pracę w obszarach synchronicznych, oraz
 • zasad świadczenia usług w zakresie regulacji mocy i częstotliwości (LFC).

Wytyczne wejdą w życie w 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, tj. 14 września 2017 r.

Informacje związane z procesem wdrażania wytycznych SO GL będą również na bieżąco publikowane na stronie internetowej OSP: http://www.pse.pl/index.php?dzid=288&did=3529

dystrybucja_site pgedystrybucja_site