PGE Dystrybucja S.A. wygrała przed Sądem spór ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego

PGE Dystrybucja S.A. wygrała przed Sądem spór ze Związkiem Zawodowym Pracowników Ruchu Ciągłego w sprawie żądania dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Okręgowy w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oddalił apelację złożoną przez Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego na wyrok Sądu I instancji oddalający żądanie udzielenia przez Pracodawcę dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym. Sąd Okręgowy w Lublinie rozpoznał apelację Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego oraz 4 pracowników. W apelacji powodowie domagali się zmiany wyroku Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie, VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, poprzez nakazanie Pracodawcy - PGE Dystrybucja S.A. udzielenia dni wolnych ewentualnie odszkodowania za nieudzielenie dni wolnych. Proces trwał prawie 3 lata. 22 grudnia 2009 r. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Lublinie działając na rzecz 47 pracowników PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. wystąpił do Sądu Rejonowego w Lublinie z pozwem przeciw Pracodawcy o udzielenie po 36 dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym w podobnej do czterobrygadowej/wielobrygadowej organizacji pracy, następnie rozszerzonym w dniu 19 maja 2011 r. o kolejne 17 dni. W uzasadnieniu pozwu Związkowcy wskazali między innymi, że ze względu na prace związane z procesem technologicznym wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej, jak również ciągłym zabezpieczaniem potrzeb ludności w rozumieniu art. 138 Kodeksu pracy, w oparciu o przepisy obowiązujące u Pracodawcy; Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, ich żądania są zasadne. PGE Dystrybucja S.A. nie uznała powództwa i wniosła o jego oddalenie w całości. Argumentowała, że reprezentowani przez związki zawodowe pracownicy pracują w podstawowym systemie czasu pracy, wykonując pracę 3-zmianową według ustalonego rozkładu czasu pracy, rozkładu, który jest dopuszczalny w każdym systemie czasu pracy. Nie można zatem automatycznie przyjmować – jak wnosiła Spółka - że wykonywana praca jest pracą w systemie uprawniającym do dodatkowych dni wolnych. Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sąd Okręgowy w Lublinie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podzielił argumentację przedstawioną przez Spółkę i oddalił w całości powództwo Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w sprawie udzielenia dni wolnych od pracy z tytułu zatrudnienia w ruchu ciągłym.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site