PGE Dystrybucja nie stwarza barier dla OZE

Do sieci PGE Dystrybucja dotychczas przyłączone zostały 263 Odnawialne Źródła Energii o całkowitej mocy przyłączeniowej 249,3 MW, a dla 315 zostały wydane Warunki Techniczne przyłączenia do sieci na łączną moc przyłączeniową 2569 MW. Na terenie województwa lubelskiego - Oddział Lublin i Oddział Zamość PGE Dystrybucja - obecna moc przyłączeniowa wydanych warunków dla przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii wynosi 914 MW.

Na koniec miesiąca października br. PGE Dystrybucja S.A. wydała łącznie dla 732 Wnioskodawców Warunki Techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej źródeł wytwórczych. Na 732 wydane warunki Spółka odmówiła wydania 38 z uwagi na brak warunków technicznych lub ekonomicznych. 5 negatywnych stanowisk dotyczących możliwości przyłączenia farm wiatrowych z uwagi na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - 3 na terenie woj. lubelskiego oraz 2 na terenie woj. łódzkiego - Spółka otrzymała od PSE Operator.

PGE Dystrybucja S.A. wygrała dwa spory dotyczące przyłączenia farm wiatrowych. W grudniu br. Sąd Okręgowy Konkurencji i Konsumentów w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie zasadności odmowy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej farmy wiatrowej Kolniszki - o mocy 20 MW - zlokalizowanej na terenie PGE Dystrybucja. Spór toczył się ponad 2 lata, dotyczył wysokości opłaty przyłączeniowej. Natomiast we wrześniu br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok w sprawie przyłączenia farmy wiatrowej Dąbrówka Polska. Sąd uchylił decyzję Prezesa URE uzasadniając, że organ regulacyjny jak i zainteresowany - farma wiatrowa - nie wykazali istnienia warunków dla przyłączenia do sieci. Spór toczył się od 2009 roku i także dotyczył wysokości opłaty przyłączeniowej. Wyrok jest prawomocny.

PGE Dystrybucja realizując postanowienia ustawy Prawo energetyczne zamieszcza na swojej stronie internetowej wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji. Wartość wyznaczonej łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci. Według Spółki, potencjalni wytwórcy przygotowując się do złożenia wniosku o przyłączenie źródeł powinni uzyskać informacje o obszarach, na których istnieją dostępne moce przyłączeniowe. Spółka może odmówić przyłączenia, w przypadku braku technicznych warunków przyłączenia na danym obszarze lub z uwagi na warunki ekonomiczne przyłączenia.

Operator informuje, ze obecnie spośród 213 gmin na terenie województwa lubelskiego tylko 48 posiada projekty założeń lub plany zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe. A dopiero w oparciu o w/w projekty założeń oraz plany zagospodarowania przestrzennego PGE Dystrybucja tworzy własne plany rozwoju i uzgadnia je z prezesem URE.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site