PGE Dystrybucja poprawia wskaźniki ciągłości zasilania

PGE Dystrybucja w roku 2012, w porównaniu do roku 2011, uzyskała skrócenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej o 10 proc. – wskaźnik SAIDI, oraz zmniejszenie liczby przerw o ponad 20 proc. – wskaźnik SAIFI.

Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczone są łącznie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych. Zasady wyznaczania wskaźników reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wraz z późniejszymi zmianami. Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych zobowiązani są do monitorowania jakości zasilania i publikowania wskaźników ciągłości dostaw energii elektrycznej. PGE Dystrybucja planuje w kolejnych latach dalszą poprawę jakości obsługi klientów i ograniczanie wskaźników ciągłości zasilania. Motorem napędowym planowanych działań jest przede wszystkim automatyzacja sieci realizowana poprzez zwiększenie ilości rozłączników sterowanych radiowo. Spółka planuje zwiększenie liczby rozłączników sterowanych radiowo na 100 km sieci elektroenergetycznych z 4 sztuk w 2012 roku do 10 sztuk w roku 2017. Spółka planuje także działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności pracy sieci: zwiększenie udziału linii kablowych i napowietrznych linii izolowanych oraz intensywne zabiegi eksploatacyjne. Ponadto planowane są działania organizacyjne mające na celu ograniczenie przerw w dostawach, poprzez prowadzenie prac w technologii pod napięciem oraz działania zmierzające do poprawy efektywności pracy. Operator informuje również o trwających pracach w ramach programu "Automatyzacja w głębi sieci SN". Koncepcja zawiera wyniki analiz przeprowadzonych w obszarach: kryteriów wyboru miejsc lokalizacji łączników w głębi sieci, urządzeń dostępnych na rynku oraz wymagań i zaleceń dotyczących parametrów i rozwiązań z zakresu łączności niezbędnej do realizacji programu.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site