PGE Dystrybucja realizuje projekty unijne

PGE Dystrybucja realizuje obecnie siedem projektów, które otrzymały dofinansowanie unijne.

Spółka realizuje cztery projekty, których źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2007-2013), Działanie 9.2 „Efektywna dystrybucja energii”, dwa projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7 Elektroenergetyka oraz projekt przyłączania farmy wiatrowej w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). W czterech oddziałach PGE Dystrybucja, które otrzymały dofinansowanie w ramach POIiŚ, tj. Lublin, Łódź–Teren, Warszawa, Zamość zakończono postępowania przetargowe, w wyniku których do końca maja br. wymieniono 83 transformatory w Oddziale Lublin, 147 - w Oddziale Łódź-Teren, 431 -w Oddziale Warszawa oraz 250 szt. w Oddziale Zamość. Łącznie wymienionych zostało ponad 900 szt. transformatorów. Do 2014r. w ramach czterech projektów PGE Dystrybucja wymieni około 5 400 sztuk transformatorów na nowe jednostki o niższych stratach. Łączna wartość inwestycji netto dla czterech projektów wynosi ok. 130 mln złotych, zaś kwota dofinansowania dla czterech oddziałów PGE Dystrybucja wynosi około 65 mln złotych. Rezultatem zakończonych w 2014 roku projektów będzie zaoszczędzona energia elektryczna, w ilości ok. 13,2 tys. MWh rocznie. Głównym celem projektów dofinansowanych w ramach RPO Województwa Łódzkiego jest zwiększenie efektywności i wydajności energetycznej sieci dystrybucyjnej na terenie Województwa Łódzkiego i tym samym przystosowanie jej do rosnących potrzeb energetycznych regionu. W wyniku realizacji projektów, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej, ograniczeniu ulegnie również produkcja energii odpowiednio do ograniczenia strat, a w konsekwencji zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Obecnie trwa drugi etap realizacji projektów – organizacja postępowań zakupowych w wyniku których wyłonieni zostaną dostawcy transformatorów na potrzeby realizacji projektów. Realizacja projektów planowana jest na lata 2012-2014. Spółka rozpoczęła również realizację projektu przyłączania farmy wiatrowej w Oddziale Rzeszów w ramach II Konkursu, Programu priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Cześć 4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)”. Projekt przeszedł etap oceny formalnej. Wynikiem realizacji projektu będzie przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu umożliwienia przyłączania farmy wiatrowej. Wartość projektu to 27,7 mln zł., zaś dofinansowania 4 mln zł.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site