PGE Dystrybucja redukuje zużycie energii na potrzeby różnicy bilansowej

Ograniczając techniczne straty sieciowe oraz przeciwdziałając zjawisku nielegalnego poboru energii elektrycznej PGE Dystrybucja od początku stycznia do końca sierpnia zaoszczędziła blisko 20 mln zł. Wskaźnik strat sieciowych był w tym okresie na poziomie 6,07 proc.

Wprowadzony w PGE Dystrybucja w ubiegłym roku wieloletni program efektywnościowy „Ograniczanie strat sieciowych energii elektrycznej w PGE Dystrybucja S.A.” ma na celu zmniejszenie poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Obejmuje on szereg działań ukierunkowanych na minimalizację strat technicznych i handlowych energii elektrycznej oraz zapobiegających nielegalnemu poborowi energii. Jednym z priorytetów programu efektywnościowego spółki jest przeciwdziałanie zjawisku NPEE (nielegalnego poboru energii elektrycznej). W okresie styczeń-lipiec 2012 r. spółka przeprowadziła ponad 31 tys. kontroli poprawności działania układów pomiarowych, w wyniku których wykryto i zlikwidowano ponad 1,1 tys. przypadków nielegalnego poboru energii elektrycznej, dzięki czemu odzyskano przeszło 4,7 GWh energii elektrycznej. Działanie to przyniosło spółce wymierny efekt finansowy o wartości przekraczającej 4 mln zł. Obecnie, w ramach wprowadzonego programu efektywnościowego, spółka prowadzi intensywne działania w zakresie wymiany transformatorów na jednostki o niskich stratach. Działania te realizowane są w ramach podpisanych w 2011 roku z NFOŚiGW umów o dofinansowanie unijne. Na koniec sierpnia br. wymieniono 1547 transformatorów SN/nN ponosząc blisko 27,8 mln zł wydatków kwalifikowalnych. W wyniku realizacji projektów zaoszczędzona zostanie energia elektryczna, w każdym roku ok. 13,2 GWh, co z kolei pozwoli obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej dla pokrycia strat sieciowych w kolejnych latach eksploatacji. Łączne dofinansowanie unijne pozyskane przez PGE Dystrybucja w ramach zawartych umów to kwota przekraczająca 80 mln złotych. Jak podaje Operator, działania prowadzone w ramach programu efektywnościowego przyczyniły się do ograniczenia poziomu strat energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej, co skutkowało zmniejszeniem kosztów spółki związanych z zakupem energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site