PGE Dystrybucja uruchamia Program Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych

1 marca 2012 roku PGE Dystrybucja planuje rozpoczęcie realizacji Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych (PDOK), która zostanie zakończona 31 marca br. Rozwiązywanie umów o pracę na skutek przystąpienia pracownika do PDOK będzie następowało w terminie do 31 maja 2012 roku.

Spółka wyjaśnia, że podstawowym celem Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych jest stworzenie warunków wspierających podejmowanie dobrowolnych decyzji o kontynuacji kariery zawodowej poza strukturami PGE Dystrybucja dla pracowników zatrudnionych w obszarach objętych zmianami organizacyjnymi i technologicznymi. Z Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych będzie mógł skorzystać każdy pracownik, który na dzień 1 marca 2012 r. spełni łącznie następujące warunki: zatrudnienie w spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz nie ma prawa do renty lub emerytury. Spółka podaje, że rozwiązanie stosunku pracy na warunkach przewidzianych w PDOK będzie możliwe, jeżeli zastąpienie pracownika wnioskującego o przystąpienie do programu innym pracownikiem spółki nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla prawidłowego funkcjonowania jednostki organizacyjnej. Decyzję o wyrażeniu zgody na przystąpienie pracownika do programu podejmuje dyrektor generalny oddziału. Szczegółowe zasady Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych spółka poda do wiadomości wszystkich pracowników w dniu 27 lutego 2012 r. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w ramach PDOK pracownikowi będzie przysługiwała jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 17 miesięcznych wynagrodzeń brutto pracownika, którego staż pracy przekracza 10 lat lub równowartość 2 miesięcznych wynagrodzeń brutto pracownika, którego staż pracy wynosi poniżej 10 lat. W pierwszym przypadku jednorazowa odprawa pieniężna nie może przekroczyć kwoty 85 000 zł., w drugim zaś kwoty 10 000 zł. Jak podkreślają władze PGE Dystrybucji realizacja Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych umożliwi dalsze podnoszenie efektywności przedsiębiorstwa oraz sprawności jego funkcjonowania, w poszanowaniu interesów pracowników i w ramach prowadzonego w spółce dialogu społecznego.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site