Białe certyfikaty dla PGE Dystrybucja

Urząd Regulacji Energetyki przyznał PGE Dystrybucja Świadectwo Efektywności Energetycznej. W ten sposób Spółka została doceniona za realizację programu poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego wymienione zostały  kluczowe elementy infrastruktury energetycznej na jednostki o większej sprawności.

Dzięki realizacji wieloletniego planu inwestycji modernizacyjnych Spółka PGE Dystrybucja uzyskała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo efektywności energetycznej, tzw. biały Certyfikat.  To kolejny dowód na poprawę stanu sieci dystrybucyjnej, wzrastającą rolę energooszczędności oraz zwiększenie skali działań modernizacyjnych infrastruktury zarządzanej przez PGE Dystrybucja.

 

W wyniku przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej PGE Dystrybucja uzyskała Świadectwa efektywności energetycznej  o wartości blisko 400 toe, tj. ton oleju ekwiwalentnego podawanego jako równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg.  Uzyskane  oszczędności energetyczne zmniejszają różnicę bilansową, zwiększają pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców, a w skali całego kraju wpływają na poprawę stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

System Białych Certyfikatów działa w oparciu o przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Do ubiegania się o certyfikaty energetyczne dopuszczone są planowane i nierozpoczęte modernizacje przyczyniające się do oszczędności energii. Świadectwa efektywności energetycznej wydawane są przez Prezesa URE i ubiegać się mogą o nie wszystkie podmioty, które realizują określone przedsięwzięcia przyczyniające się do średniorocznych oszczędności energii w ilości nie mniejszej niż 10 toe w ciągu roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site