Informacja o aktualizacji IRiESD dotyczącej OZE

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych zakończyło właśnie proces konsultacji Karty Aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) dotyczącej OZE

Karta Aktualizacji oraz jej proces konsultacji zostały przygotowane i przeprowadzone zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne. Jej celem jest wprowadzenie do IRiESD aktualnych wymagań przepisów krajowych i europejskich dla źródeł wytwórczych, w szczególności dotyczących mikroinstalacji. Aktualizację oparto w szczególności na regulacjach wynikających z Ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE, Polskiej Normy PN-EN 50438:2014-02, a także dotychczasowych doświadczeń OSD z przyłączania i pracy mikroinstalacji w sieci. Należy podkreślić, że Ustawa Prawo energetyczne wyraźnie wskazuje, iż przyłączane do sieci mikroinstalacje muszą zapewniać m.in. bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i dotrzymanie w sieci parametrów jakościowych energii elektrycznej. Dochowanie tych wymagań możliwe jest tylko przy spełnieniu przez mikroinstalacje obowiązujących przepisów i norm.  Stąd też wymagania techniczne, jakie OSD do tej pory zamieszczali wyłącznie na stronach internetowych, zostały zaktualizowane i w trybie przewidzianym Ustawą Prawo energetyczne procedowane jest ich wprowadzenie do IRiESD.

W ostatnich latach wprowadzonych zostało w przepisach szereg zmian prawnych między innymi w Ustawie o OZE, Ustawie Prawo energetyczne, a także dokonano nowelizacji norm polskich i europejskich. Przepisy te wprowadzają nowe wymagania oraz obowiązki dotyczące np.: możliwości ograniczenia pracy lub wyłączenia mikroinstalacji o mocy ponad 10 kW w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci powodowanego przez mikroinstalację, konieczności odpowiedniego zachowania się mikroinstalacji w przypadkach zaburzeń pracy systemu elektroenergetycznego i zapewnienia odpowiedniego zakresu regulacji mocy biernej. Dodatkowo w ostatnim czasie zatwierdzonych zostało przez Komisję Europejską szereg Kodeksów Sieciowych (m.in. dotyczących OZE), wprowadzonych w formie rozporządzeń, a wymogi w nich zawarte zaczną obowiązywać  bezpośrednio w państwach członkowskich UE, bez potrzeby ich dodatkowej implementacji. Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia z przyłączaniem mikroinstalacji, operatorzy ustalili konieczność ograniczenia mocy mikroinstalacji przyłączanych jednofazowo. Tego typu wymagania ustanawiane są w większości krajów o dużym nasyceniu źródłami rozproszonymi, dzięki czemu ich praca nie powoduje negatywnego wpływu na parametry jakościowe energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę istotny wpływ  wymagań na branżę OZE, operatorzy zrzeszeni w PTPiREE postanowili ponownie przeprowadzić proces konsultacji Karty Aktualizacji IRiESD, z uwzględnieniem uwag zgłoszonych i zaakceptowanych w zakończonych właśnie konsultacjach społecznych. Tym samym Karty Aktualizacji zostaną złożone do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki po dokonaniu powtórnego procesu konsultacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site