Informacja o rachunkach bankowych Spółki znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W dniu 28.05.2019 roku została podpisana ustawa z dnia 12.04.2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz.1018). Zgodnie z ustawą od 1 września 2019 r wprowadzony został wykaz podatników VAT tzw. „biała lista“ prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Szefa KAS).

W wykazie znajdują się informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a także numery rachunków  rozliczeniowych prowadzone przez banki lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością.

W wykazie podatników VAT nie są prezentowane rachunki wirtualne tj. indywidualne rachunki (subkonta) przeznaczone do obsługi rozliczeń z poszczególnymi klientami, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art.49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe. Rachunkiem wirtualnym należącym do PGE Dystrybucja jest każdy rachunek zawierający człon „1240 6960” na miejscach: 3-10 w numerze rachunku.

Zgodnie z opublikowanymi dnia 24 czerwca 2019 r. wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów rachunki wirtualne nie będą uwidaczniane w wykazie podatników VAT, gdyż nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu prawa bankowego, jednak wpłaty na takie rachunki będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe, z którymi dane rachunki wirtualne są powiązane. 

Obecnie nabywcy mogą już korzystać  wyszukiwarki rachunków bankowych udostępnionej 1 września 2019 r.:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Po wprowadzeniu do wyszukiwarki numeru rachunku wirtualnego nabywca jest przekierowany do danych właściwego podatnika, co stanowi potwierdzenie faktu, że weryfikowany rachunek wirtualny należy do właściwego podatnika i jest powiązany z jednym ze zgłoszonych przez niego rachunków rozliczeniowych uwidocznionych na białej liście. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie udostępnianych przez banki informacji o tzw. maskach kont wirtualnych. Jeśli takie powiązanie istnieje system sprawdza czy rachunek rozliczeniowy, z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT”. Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się w przedmiotowym wykazie.

 

Obligatoryjna weryfikacja rachunku bankowego obowiązywać będzie dopiero od 1 stycznia 2020 roku, więc dopiero  od tego okresu powstaną dla podatnika konsekwencje na gruncie PIT, CIT i solidarnej odpowiedzialności. W konsekwencji płatności dokonywane do 31 grudnia 2019 r. na rachunek nie wskazany na liście nie powoduje utraty prawa do ujęcia w kosztach podatkowych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site