Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru.

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż od 18 sierpnia 2019r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru. (NC DC).

Proces wdrażania kodeksu sieci NC DC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego PSE S.A. i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych kodeksem ramach czasowych – informacje dostępne na stronie Operatora Systemu Przesyłowego (https://www.pse.pl/). Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki PGE Dystrybucja S.A. wypełnia obowiązek  z NC DC i zamieszcza dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC DC w zakresie działania PGE Dystrybucja S.A.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site