Komunikat PGE Dystrybucja S.A. dotyczący wdrożenia wymogów wynikających z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dn 26.08.2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia (NC HVDC)

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż od 8 września 2019 r. zaczynają obowiązywać zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: NC HVDC).

Proces wdrażania kodeksu sieci NC HVDC wymagał podjęcia na poziomie krajowym szeregu działań przez operatora systemu przesyłowego PSE S.A. i operatorów systemów dystrybucyjnych. Wymagane kodeksem działania związane opracowaniem szczegółowych wymagań ogólnego stosowania były konsultowane z interesariuszami, zostały przekazane i następnie zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wymaganych kodeksem ramach czasowych – informacje dostępne na stronie Operatora Systemu Przesyłowego (https://www.pse.pl/). Oprócz dokumentów zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki PGE Dystrybucja S.A. wypełnia obowiązek  z NC HVDC i zamieszcza dokumenty i procedury wdrażające postanowienia kodeksu sieci NC HVDC w zakresie działania PGE Dystrybucja S.A., w tj.:

 

  1. Procedurę pozwolenia na użytkowanie dla modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC;
  2. Procedurę objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany;
  3. Procedurę testowania systemów HVDC wraz z podziałem obowiązków między właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu;
  4. Procedurę testowania modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego wraz z podziałem obowiązków między właścicielem modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego a właściwym operatorem systemu na potrzeby testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu.
  5. Wykaz informacji i dokumentów, które należy przedstawić, a także wymogi, które mają być spełnione przez właściciela instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD, w ramach procesu zapewniania zgodności oraz podział obowiązków między właścicielem instalacji odbiorczej, OSD lub OZSD oraz operatorom systemu na potrzeby testów, symulacji i monitorowania zgodności, a także dodatkowe szczegóły dotyczące procedury pozwolenia na użytkowanie;
dystrybucja_site pgedystrybucja_site