System diagnostyki kabli SN w PGE Dystrybucji ograniczy awarie sieci

Jedną z przyczyn występowania zakłóceń w dostawach energii elektrycznej są awarie linii kablowych, które ze względu na swój charakter są trudne do identyfikacji i likwidacji. PGE Dystrybucja Oddział Białystok wprowadził system diagnostyki kabli, który będzie skutecznie zapobiegał zakłóceniom i awariom sieci kablowych oraz i wydłużyć okres ich eksploatowania.

Badania i pomiary linii kablowych mają na celu zapobieganie w przyszłości awariom poprzez wczesne wykrywanie defektów oraz zjawisk, które te defekty powodują. Rozwiązaniem w znacznym stopniu eliminującym występowanie awarii są badania diagnostyczne funkcjonowania  zarówno nowych, jak i  eksploatowanych linii kablowych. Bieżąca znajomość stanu technicznego sieci kablowych ze względu na możliwość całościowej oceny stanu technicznego sieci dystrybucyjnej jest elementem wspierającym proces zarządzania majątkiem sieciowym. Dane uzyskane w badaniach diagnostycznych są ważnym źródłem informacji dla planowania harmonogramu realizacji prac eksploatacyjnych i działań modernizacyjnych. Prace związane z realizacją diagnostyki wykonywane są przy użyciu nowoczesnych technologii oraz specjalistycznych urządzeń i metod pomiarowo – diagnostycznych.

 

W Oddziale powołano specjalny zespół, którego zadaniem było opracowanie metodologii badań oraz stały nadzór nad aktualizacją, weryfikacja i interpretacja wyników. W tym celu opracowany został dokument pt. „Wymagania szczegółowe wykonywania prób i pomiarów kabli elektroenergetycznych”, będący swego rodzaju „elementarzem” dla osób wykonujących pomiary. Wyniki pomiarów gromadzone są w utworzonej do tego celu bazie danych pomiarowych obejmującej wszystkie Rejony Energetyczne Oddziału Białystok. Niezbędnym elementem było przeszkolenie pracowników z zakresu diagnostyki kabli SN (średniego napięcia). Odbywały się ono w siedzibie producenta aparatury pomiarowej, a następnie na poligonie szkoleniowym Oddziału Białystok, na którym został wybudowany dedykowany układ pozwalający symulować różne układy połączeń oraz defekty linii kablowych SN. Kolejnym krokiem było doposażenie wszystkich Rejonów Energetycznych w sprzęt umożliwiający wykonywanie pomiarów diagnostycznych.

 

Obecnie Oddział dysponuje diagnostyczną aparaturą pomiarowo opartą na napięciach probierczych DAC oraz VLF,  dwoma przenośnymi zestawami MV DAC 30, jak też dwoma zestawami OWTS 28 zabudowanymi na samochodzie typu furgon w komplecie z aparaturą do lokalizacji uszkodzeń kabli.

- To dla nas kolejny krok w celu usprawnienia procesu dystrybucji energii elektrycznej i poprawy jakości świadczonej usługi poprzez zminimalizowanie czasu przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców i obniżenia wskaźnika awaryjności linii kablowych średniego napięcia (SN),  co przekłada się bezpośrednio na zapewnienie ciągłości zasilania i obniżenie wskaźników SAIDI (wskaźnik średniego czasu trwania przerw w dostawach energii elektrycznej wyznaczony w minutach na odbiorcę) - powiedział Dyrektor Departamentu Eksploatacji i Rozwoju PGE Dystrybucja Oddział Białystok Marek Łukaszuk.

Najważniejszym celem diagnostyki kabli w perspektywie długoterminowej jest obniżenie wskaźnika awaryjności linii kablowych SN poprzez zapobieganie awariom dzięki wczesnemu wykryciu ewentualnych defektów.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site