PGE Dystrybucja planuje wdrożyć do 2014 roku AMI na ponad 50 tys. punktów pomiarowych

PGE Dystrybucja rozpoczyna projekt wdrażania systemu inteligentnego pomiaru. Główne założenia i cele projektu zostały zaprezentowane Prezesowi URE na spotkaniu, podczas którego ustalono sposób współpracy wynikający z postanowień zawartych w Stanowisku. Pierwszy etap projektu obejmie ok. 54 tys. punktów pomiarowych w oddziale Białystok i Łódź Miasto.

Obecnie w spółce przygotowywana jest dokumentacja projektu pilotażowego określona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Stanowisku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku. Jak zwraca uwagę PGE Dystrybucja jest to pierwszy projekt budowy w kraju systemu AMI w pełni uwzględniający wymogi zawarte w Stanowisku oraz konsultowany z URE po publikacji Stanowiska w oparciu o przewidziane tam zasady. Kontynuując prowadzone dotychczas działania i uwzględniając doświadczenie zdobyte podczas wdrożenia instalacji pilotażowych zdalnego odczytu (13 instalacji obejmujących ponad 3,3 tys. punktów pomiarowych), wytypowano w spółce dwie lokalizacje o skrajnie różnej charakterystyce. Pierwsza z nich dotyczy obszaru na terenie Oddziału Łódź Miasto o dużym zagęszczeniu odbiorców, zaś druga - Oddziału Białystok i charakteryzuje się długimi ciągami sieciowymi oraz dużym rozproszeniem odbiorców. Każda z instalacji systemu pomiarowego będzie obejmowała ponad 25 tysięcy układów pomiarowych. Pełne opomiarowanie nowoczesnymi licznikami obszarów, na których zostaną zlokalizowane instalacje systemu AMI, obejmujące punkty sieciowe oraz wszystkich odbiorców przemysłowych i gospodarstwa domowe, zapewni możliwość monitoringu i bilansowania przepływów energii w dowolnym okresie. Jak podkreśla PGE Dystrybucja zebrane doświadczenia po zakończeniu projektu pilotażowego pozwolą na weryfikację przyjętych założeń, dokonanie rzetelnej oceny efektywności budowy systemu AMI oraz mogą dać podstawę opracowania projektu optymalnego wdrożenia systemu AMI dla całego obszaru działania operacyjnego spółki. W ocenie spółki uzbrojenie infrastruktury sieciowej w system AMI pozwoli nie tylko na stały monitoring sieci dystrybucyjnej w zakresie bilansowania systemu elektroenergetycznego, ale także na podniesienie skuteczności działań ukierunkowanych na redukcję strat handlowych (w tym: eliminację nielegalnego poboru energii elektrycznej) i technicznych, skrócenie przerw w dostawach energii oraz ograniczenie kosztów operacyjnych, bilansowania i obsługi klienta. Przeprowadzenie projektu planowane jest w latach 2012-2014.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site