Zakończony projekt modernizacyjny w Oddziale Łódź-Teren PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja zakończyła realizację projektu modernizacji sieci dystrybucyjnej w sześciu powiatach województwa łódzkiego. Efekty zrealizowanego kosztem prawie 14,8 mln projektu odczuje ponad 200 tys. mieszkańców tego regionu.

Projekt pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej 110/15kV w wybranych powiatach Województwa Łódzkiego”, był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Całkowite wydatki poniesione w trakcie jego realizacji sięgnęły prawie 14,8 mln zł, z czego prawie 6 mln zł sfinansowano z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Efektem realizacji projektu jest zamontowanie 10 nowych transformatorów 110/15kV o mocy znamionowej 25MVA każdy. Transformatory te zastąpiły stare i znacznie wyeksploatowane jednostki, o mniejszych mocach, w sześciu stacjach elektroenergetycznych 110/15kV usytuowanych w: Opocznie, Rawie Mazowieckiej, Konstantynowie Łódzkim, Łowiczu, Brójcach k/Łodzi i Skierniewicach. Wymianie transformatorów towarzyszyła budowa i przebudowa powiązanych z nimi linii elektroenergetycznych kablowych 15kV. Z danych operatora wynika, że wskaźnik redukcji strat w transformatorach na poziomie projektu osiągnął wartość 63 proc.. Jak podkreśla spółka z efektów przeprowadzonej modernizacji korzysta 62 tys. odbiorców, czyli ok. 200 tysięcy mieszkańców w sześciu powiatach województwa łódzkiego. Jednocześnie zaznacza, że realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez rozwój infrastruktury technicznej, a także sprzyja ochronie i poprawie stanu środowiska naturalnego, ponieważ zastosowane urządzenia spełniają nowe wymagania przepisów Unii Europejskiej, dotyczące wyższej sprawności i efektywności energetycznej. Projekt realizowany był w latach 2012-2014.

dystrybucja_site