Inwestycje PGE Dystrybucja na Mazurach

Białostocki oddział spółki PGE Dystrybucja zakończył realizację inwestycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Głównym celem projektów było powiększenie potencjału przyłączeniowego odnawialnych źródeł energii. Łączny koszt tych inwestycji to blisko 34 mln zł, dofinansowanie wyniosło prawie 18,5 mln zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 PGE Dystrybucja zakończyła 3 inwestycje mające na celu zapewnienie bezpiecznych i stabilnych dostaw energii elektrycznej dla odbiorców największego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w kraju oraz podniesienie możliwości przyłączania wytwórców generujących „zieloną energię” do sieci dystrybucyjnej.

Modernizacje infrastruktury elektroenergetycznej zmniejszą awaryjność sieci, co bezpośrednio przekłada się na komfort życia Odbiorców. Dla mieszkańców gmin Pisz, Gołdap, Kowale Oleckie, Ruciane Nida, Olecko i Świętajno zwiększy się pewność zasilania. Skablowanie sieci energetycznej w dużej części pozwoli na wyeliminowanie czynnika pogodowego jako przyczyny nieplanowych, awaryjnych wyłączeń sieci – powiedział Jacek Michał Płoński, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Białystok - Skablowanie linii energetycznych wpłynie na wysokość kosztów ponoszonych na późniejszą eksploatację urządzeń, zmniejszą się też straty energii, co zapewni większą rezerwę mocy. Dodatkowo jest to działanie mające na celu zapewnienie większych mocy przyłączeniowych dla nowych odbiorców, także wytwórców „zielonej energii” – dodał Jacek Michał Płoński.

Pierwsza z inwestycji polegała na modernizacji linii średniego napięcia (SN) na terenie gmin Olecko i Świętajno w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W ramach tego  projektu wybudowano prawie 33 km linii kablowych średniego (SN) i niskiego napięcia (nN), wybudowano 6 złączy kablowych SN oraz zmodernizowano 4 stacje transformatorowe SN/nN. Całkowity koszt projektu to 17 822 700,00 zł, a dofinansowanie wyniosło 7 381 132,16 zł.

Druga inwestycja miała miejsce na obszarze gmin Gołdap i Kowale Oleckie. Tam również zmodernizowano odcinki linii SN. Przebudowa infrastruktury zdecydowanie podnosi możliwości przyłączania wytwórców „zielonej energii” w regionie.  W ramach tych zadań PGE Dystrybucja Oddział Białystok powstało prawie 15 km linii średniego i niskiego napięcia (SN i nN), wybudowano 11 złączy kablowych SN oraz 2 nowe stacje transformatorowe Sn/nN. Koszt rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej we wspomnianych gminach wyniósł 8 364 000,00 zł. Przyznane środki dofinansowania to 5 688 484,88 zł.

Trzecia z zakończonych inwestycji była również podyktowana m.in. zwiększeniem możliwości przyłączania jednostek generujących energię elektryczną z OZE. W ramach zadania wybudowano blisko 11,5 km linii SN, 8 złączy kablowych SN oraz zmodernizowano 2 stacje transformatorowe SN/nN  Całkowita wartość projektu to 7 736 700,00zł, a kwota pozyskanego przez PGE Dystrybucja dofinansowania wyniosła  5 346 500,00zł.

Rozwój gospodarczy Warmii i Mazur to dużo większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. PGE Dystrybucja poprzez swoje inwestycje wspiera wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawia niezawodność sieci dystrybucyjnej.

 

elk-dofinansowanie.png
dystrybucja_site pgedystrybucja_site