Karta Aktualizacji IRiESD nr KA/1/2024 - zatwierdzenie zmian

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.5.2024.AOr z dnia 19.04.2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

  1. zmienić decyzję Prezesa URE z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321- 29(5)/2013/MKo4 ze zmianami, zatwierdzającą IRiESD, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2024 IRiESD, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2024 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na 14 (czternasty) dzień od opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Nr 112 (4356) z 22 kwietnia 2024 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site