Komunikat dot. wymogów dla falowników/inwerterów stosowanych w Modułach Wytwarzania Energii

PGE Dystrybucja spełniając wymagania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG) przekazuje poniżej informacje.

Aktualne warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych opublikowane są na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/warunki-i-procedury.

Obecnie stosowane będą zasady jak dla etapu II. Akceptowane będą inwertery znajdujące się na wykazie certyfikowanych urządzeń, wykaz dostępny jest pod adresem: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow.

W przypadku inwerterów nieznajdujących się na wyżej wymienionej liście wymagać się będzie złożenia dokumentów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi Etapu II opublikowanymi na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci.

Etap II:

do 30 kwietnia 2022 r. w miejsce certyfikatów potwierdzających spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), wystawianych na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych, możliwość stosowania:

  • certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG lub
  • certyfikatów na zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2

wyłącznie wraz z dokumentem potwierdzającym, zgodnie z zawartą umową z jednostką certyfikującą, przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych.

Etap III:

od dnia 1 maja 2022 r. będzie miał zastosowanie w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci, wymóg obligatoryjnego stosowania (również dla modeli wcześniej umieszczonych na liście) certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu sieci NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania, na podstawie programu certyfikacji, zgodnego z dokumentem pt. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site