Komunikat o uruchomieniu konsultacji publicznych w przedmiocie projektu Karty aktualizacji KA 4 2024 IRiESD

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.), PGE Dystrybucja S.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr B/4/2024 IRiESD oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 10 lipca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje.iriesd@pgedystrybucja.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD B/4/2024. Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji .doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

PGE Dystrybucja S.A. pełniący funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami przedłoży przedstawiony projekt Karty Aktualizacji IRiESD wraz z informacją o zgłoszonych uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site