Komunikat w sprawie wykonania ekspertyz w procesie przyłączania

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że z dniem 2 kwietnia 2024 r. przyjmuje do stosowania opracowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zmieniony wzór zakresu i warunków wykonania ekspertyzy wpływu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny (dalej: ZIWWE) dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia PGE Dystrybucja S.A.

Nowe ZIWWE będą stosowane przy rozpatrywaniu wniosków o określenie warunków przyłączenia dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia PGE Dystrybucja S.A., złożonych od dnia 2 kwietnia 2024 r.

 

Wprowadzone zmiany do ZIWWE wynikają z aktualnego stanu w zakresie przyłączeń obiektów do sieci elektroenergetycznej (w szczególności magazynów energii elektrycznej) operatora systemu przesyłowego oraz operatorów systemów dystrybucyjnych, jak również zebranych doświadczeń w ramach wykonywanych ekspertyz przyłączeniowych przy uwzględnieniu zasad ujętych w założeniach do wykonania ekspertyz przyłączeniowych obowiązujących dotychczas.

 

Wnioski o określenie warunków przyłączenia dla obiektów planowanych do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wysokiego napięcia PGE Dystrybucja S.A. złożone przed 2 kwietnia 2024 r. będą rozpatrywane w oparciu o dotychczasowe brzmienie ZIWWE. Informujemy, że jeżeli podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci preferuje rozpoznanie wniosku w oparciu o zmienione ZIWWE, konieczne jest wycofanie dotychczasowego wniosku o określenie warunków przyłączenia i złożenie nowego od 2 kwietnia 2024 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site