Modernizacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowych w Kołbieli

PGE Dystrybucja zmodernizowała kolejne kilometry linii energetycznych średniego napięcia. Na terenie powiatu otwockiego powstał nowy, bezpieczny układ sieci, dzięki czemu mieszkańcy powiatu i okoliczne firmy zyskują większą niezawodność dostaw energii elektrycznej.

W Kołbieli i najbliższej okolicy działalność produkcyjną prowadzi grupa dużych odbiorców energii elektrycznej, którzy na co dzień zużywają znaczne jej ilości, np. piekarnia czy zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych. Trzy największe zakłady produkcyjne w tej okolicy generują zapotrzebowanie na moc na poziomie ponad 11 MW. Na plany inwestycyjne lokalnego dystrybutora, istotny wpływ miała także rosnąca liczba nowych obiektów, które trzeba przyłączać do istniejącej sieci.

Celem modernizacji i rozbudowy sieci było ograniczenie liczby i czasu przerw w dostawie energii  elektrycznej, zapewnienie dostępności mocy dla kluczowych odbiorów, optymalizacja konfiguracji sieci do zasilania wielostronnego i przygotowanie do rozwoju sieci związanej z budową trasy S-17 i planowaną obwodnicą Kołbieli.

 

rs_kolbiel_zpue_5.jpg

Zaplanowaną modernizację z uwagi na duży zakres inwestycji, podzielono na 3 etapy. W ramach pierwszego z nich w 2015 roku wybudowano linię kablową średniego napięcia o długości ponad 20 km, która połączyła stację elektroenergetyczną 110 kV/15 kV Wola Karczewska z nowo wybudowaną Rozdzielnią Sieciową Miejską (RSM) w Kołbieli. Drugi etap, zakończony się w 2017 roku, objął kablowanie południowego obszaru z zasilaniem ze strony linii magistralnej Augustówka. Do tego czasu wybudowano ok. 5 km linii kablowych średniego napięcia i wymieniono 5 starych stacji transformatorowych na nowoczesne stacje wnętrzowe wyposażone w telemechanikę. Trzeci etap
inwestycji, rozpoczęty w 2020 roku, obejmował kablowanie północnego obszaru z zasilaniem ze strony linii magistralnej Kołbiel. W ramach ostatniego etapu wybudowano ok. 10 km linii kablowych i wymieniono 4 stacje na wnętrzowe.

W ramach modernizacji zamknięto w pierścieniu linie kablowe wokół miejscowości Kołbiel, zapewniając dwustronne zasilanie za pośrednictwem istniejących napowietrznych magistral SN-15kV Kołbiel i Augustówka. Dodatkowo pozyskano możliwość zasilania rezerwowego Rozdzielni Sieciowej Miejskiej Kołbiel z kablowej magistrali średniego napięcia, biegnącej wzdłuż nowobudowanej drogi ekspresowej S-17 ze stacji elektroenergetycznych 110 kV/15 kV Pilawa oraz Wola Karczewska. Wybudowano również linię kablową w kierunku planowanej obwodnicy Kołbieli, co w niedalekiej przyszłości pozwoli zasilać obiekty zlokalizowane wzdłuż nowej trasy przelotowej, np. stacje ładowania samochodów elektrycznych. Na pewnych odcinkach zdemontowano napowietrzne linie średniego napięcia przebiegające przez tereny leśne oraz podmokłe tereny w dolinie rzeki Świder na obszarze NATURA 2000.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site