Największe inwestycje PGE Dystrybucja w 2020 roku

W ubiegłym roku PGE Dystrybucja przeznaczyła na inwestycje w infrastrukturę energetyczną ponad 1,6 mld zł. Większość inwestycji dotyczyła modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, przyłączania nowych odbiorców oraz kompleksowej modernizacji i rozbudowy stacji WN/SN i SN/SN.

Główne zadanie spółki jako operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) to sprawna i skuteczna obsługa odbiorców. Zapewnienie stałych dostaw energii elektrycznej jest możliwe dzięki utrzymywaniu odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej. Większość prowadzonych działań dotyczy inwestycji, modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz kompleksowej modernizacji i rozbudowy stacji transformatorowych.
W 2020 roku wartość inwestycji PGE Dystrybucja spółki z Grupy PGE, wyniosła ponad 1,6 mld złotych. Kwota ta pozwoliła na budowę i modernizację prawie 100 km sieci wysokiego napięcia, ponad 1,2 tys. km sieci średniego napięcia i blisko 1,5 tys. km sieci niskiego napięcia. Spółka wybudowała i zmodernizowała ponad tysiąc stacji transformatorowych. 

- Zrealizowane projekty pozwalają na rozwój sieci na wszystkich poziomach napięć we wschodniej i centralnej Polsce, co znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla ponad 5,5 mln naszych klientów.  Podejmowane przedsięwzięcia pozwalają również zwiększać zdolności przyłączeniowe sieci PGE Dystrybucja dla nowych obiektów oraz dla nowych źródeł OZE – mówi prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek.
W 2020 roku do sieci operatora przyłączonych zostało blisko 100 tys. mikroinstalacji. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2019 i prawie 10 razy więcej niż 2018. Ich łączna moc wyniosła 612 MW. Wśród działających w Polsce operatorów systemu dystrybucyjnego to właśnie na terenie działania PGE Dystrybucja na koniec 2020 roku funkcjonowało najwięcej mikroinstalacji. Łącznie w sieci spółki na koniec ubiegłego roku pracowało ok. 157 tys. mikroinstalacji, o mocy 947 MW. Najwięcej  mikroinstalacji zainstalowanych jest w województwie podkarpackim – blisko 45 tys. oraz na Mazowszu (ponad 30 tys.).
- Szybki przyrost OZE jest ogromnym wyzwaniem dla operatora systemu dystrybucyjnego, którym w GK PGE jest nasza spółka. Sieci dystrybucyjne są fundamentem rozwoju rozproszonych mocy wytwórczych, dlatego musimy wciąż myśleć o poważnych inwestycjach w zakresie modernizacji oraz rozwoju inteligentnych sieci, jednocześnie realizując wyznaczoną strategię działania spółki oraz dbając o zapewnienie stabilnych dostaw energii – podkreśla prezes Kwasek.
Wśród najważniejszych inwestycji PGE Dystrybucja w 2020 roku wymienić należy modernizację stacji WN/SN Łowicz 1, przebudowę rozdzielni 110 kV w stacji 110/15 kV Ulhówek czy modernizację linii 110 kV Pomiechówek – Orzechowo.

Modernizacja podczas pracy sieci 

Stacja WN/SN Łowicz 1 w woj. łódzkim została wybudowana 1961 roku, dlatego jej bieżąca modernizacja była właściwie budową kompletnie nowej stacji w miejscu starej i przebiegała w kilku etapach. Całe przedsięwzięcie okazało się bardzo trudne pod względem wykonawczym, ponieważ prowadzono je podczas ruchu, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności starej stacji. Obecnie obiekt jest bezobsługowy, w pełni zautomatyzowany, sterowany poprzez system telemechaniki z poziomu Oddziałowego Centrum Dyspozytorskiego (w Łodzi) lub Obszarowego Centrum Dyspozytorskiego (w Łowiczu). Wartość tej inwestycji to ponad 12 mln zł.

 

stacji-wnsn-lowicz-1.jpg

Poprawa warunków zasilania dla obszarów przygranicznych

Z końcem ub. roku Oddział Zamość oddał do eksploatacji po rozbudowie i przebudowie rozdzielnię 110 kV w stacji 110/15 kV Ulhówek wraz z załączoną do ruchu linią 110 kV relacji Tyszowce – Ulhówek. To jedna z większych inwestycji zrealizowanych przez spółkę na terenie południowo-wschodniej Polski, która ma przede wszystkim zabezpieczyć zapotrzebowanie na moc w obiektach istniejących oraz nowych na rozwijającym się obszarze przygranicznym. Długość wybudowanej linii 110 kV to ponad 20 km.


Linia 110 kV Pomiechówek – Orzechowo


Jedną z głównych inwestycji PGE Dystrybucja na wysokim napięciu w 2020 roku była modernizacja linii energetycznych 110 kV na odcinku Dębe – Orzechowo oraz Pomiechówek – Orzechowo na Mazowszu. Zmodernizowana linia zasila bezpośrednio obiekty istotnego odbiorcy - strategicznego dla całego kraju przedsiębiorstwa, zarządzającego siecią rurociągów naftowych, które jest właścicielem Stacji Pomp w Orzechowie. Poza tym ok. 30-40 tysięcy odbiorców energii z terenu powiatów nowodworskiego i legionowskiego zyskało dzięki tej inwestycji większą pewność zasilania. 

Bilans korzyści 

Modernizacja sieci znacznie poprawia stan techniczny linii, zwiększa bezpieczeństwo jej pracy, ale przede wszystkim zmniejsza ryzyko awaryjności. Większa obciążalność linii umożliwia służbom technicznym zmiany konfiguracji sieci w stanach awaryjnych. Przebudowa linii należy do przedsięwzięć, przy których zastosowanie znajdują też nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne. W ramach modernizacji linie dostosowuje się do pracy w temperaturze + 80°C, wprowadza światłowody czy stosuje dopasowane do terenu konstrukcje wsporcze.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site