Nowa inwestycja PGE Dystrybucja na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów wybudowała nową linię 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz. Inwestycja ta znacznie zwiększy bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego oraz pozwoli przyłączać na Podkarpaciu nowe moce wytwórcze z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Projekt „Budowa linii 110 kV Nowy Żmigród - Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego” został zrealizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja obejmowała trzy zadania: rozbudowę stacji 110/15 kV Nowy Żmigród, rozbudowę stacji 110/15 kV Iwonicz oraz budowę linii 110 kV relacji Nowy Żmigród – Iwonicz. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 41 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania ze środków unijnych to 23,5 mln zł.

 

nowy-zmigrod-nowe.jpg

- Lokalizacja inwestycji wynikała z konieczności zapewnienia na przedmiotowym obszarze elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej, umożliwiającej przyłączenie nowych OZE i przyjęcie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii wyprodukowanej przez te źródła. Ważnym aspektem było zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy sieci dystrybucyjnej w celu realizacji bezprzerwowych dostaw energii - podkreśla Grzegorz Pietrusza, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów.

Terytorialnie projekt dotyczy części obszaru województwa podkarpackiego – powiatu jasielskiego i krośnieńskiego w gminach: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe i Iwonicz. Obejmuje budowę linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz, która umożliwi połączenie dwóch stacji 110 kV/SN Nowy Żmigród oraz Iwonicz, zapewniając tym samym ich dwustronne zasilanie wysokim napięciem. Dla powiązania z istniejącą siecią konieczna była rozbudowa rozdzielni 110 kV stacji 110 kV/SN Nowy Żmigród oraz stacji 110 kV/SN Iwonicz, co umożliwiło wprowadzenie linii 110 kV Nowy Żmigród – Iwonicz. Linia napowietrzno-kablowa została wykonana jako jednotorowa na słupach rurowych, z przewodami stalowo–aluminiowymi. Jej całkowita długość wynosi ponad 25 km.

Województwo podkarpackie, na obszarze którego realizowany jest projekt, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania polityki regionalnej w ramach zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej. Wśród działań, które w założeniu mają umożliwić zdynamizowanie rozwoju tego obszaru, a w konsekwencji zwiększyć spójność społeczną, gospodarczą i przestrzenną całego kraju, ważne miejsce zajmuje infrastruktura elektroenergetyczna.

Wybudowana linia umożliwi dalszą rozbudowę systemu elektroenergetycznego PGE Dystrybucja. W najbliższych latach Oddział Rzeszów planuje budowę stacji 110/15 kV Dukla, a następnie wyprowadzenie z tej stacji linii 110 kV zasilającej planowaną stację 110/15 kV Jaśliska, znacznie zwiększając atrakcyjność inwestycyjną regionu.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site