Nowe zasady podwieszania sieci telekomunikacyjnych na infrastrukturze elektroenergetycznej

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych elektroenergetycznych zaczynają stosować nowe warunki zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do słupów elektroenergetycznych, wynikające z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Prezes UKE decyzjami z 12 lutego br., wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, określił warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla pięciu największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD): Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja SA oraz Tauron Dystrybucja SA.

Terminy wdrożenia nowych zasad u każdego OSD wynikają z momentu doręczenia decyzji, a zatem nieznacznie się różnią. Dla poszczególnych OSD są one następujące:

Enea Operator Sp. z o.o.  - 23 maja 2021 r.

Energa-Operator S.A.  -  6 czerwca 2021 r.

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.  -   23 maja 2021 r.

PGE Dystrybucja S.A.  -   23 maja 2021 r

Tauron Dystrybucja S.A.  -  23 maja 2021 r.

OSD przygotowując się do stosowania wspomnianych decyzji, podjęły działania mające na celu opracowanie wzoru umowy ramowej wraz z załącznikami, odzwierciedlającej warunki dostępu określone w decyzjach, a także przeprowadziły konsultacje tych dokumentów z Prezesem UKE. Modelowe wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (http://www.ptpiree.pl/).

 źr. PTPiREE

dystrybucja_site pgedystrybucja_site