PGE Dystrybucja na rzecz dobrej współpracy z samorządem województwa łódzkiego

PGE Dystrybucja po raz kolejny w tym roku spotkała się z   samorządowcami - starostami, wójtami, prezydentami i burmistrzami miast z terenu działania PGE Dystrybucja Oddział Łódź. Spotkanie odbyło się w ramach V Łódzkiego Forum Energetycznego w Sieradzu i dotyczyło  współpracy z samorządem przy realizacji inwestycji energetycznych spółki na terenie Oddziału.

Podczas V Łódzkiego Forum Energetycznego energetycy podsumowali realizację działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w 2023 roku na obsługiwanym terenie. Przedstawione zostały najważniejsze projekty zrealizowane w obecnym roku, m.in. modernizacje linii 110 kV Odlewnia-Rawa Mazowiecka, wykonaną na potrzeby przyłączenia 3 farm wiatrowych; linii 110 kV Sieradz-Jawor-Błaszki, która umożliwiła zastosowanie nowoczesnego systemu monitorowania pracy linii oraz dzięki zwiększonym przekrojom przewodów przyłączenie PW Wróblew, budowę stacji 110/15 Srebrna oraz modernizację dwóch stacji 110/15kV – Ruda  oraz Wieluń. Ważnym osiągnięciem jest tu także budowa linii kablowych 110 kV Lublinek-Srebrna (dł. 3 km), Ruda-Polesie (dł. 1,4 km) oraz Ruda-Pabianice (dł. 0,5km). Ponadto zaprezentowano najbardziej istotne inwestycje planowane w latach 2024-2027 na terenie poszczególnych Rejonów Energetycznych.

 

forum-sieradz-3.jpg

Inwestycje w sieć dystrybucyjną oraz współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej przynoszą wymierne korzyści inwestorom, samorządom lokalnym, a przede wszystkim mieszkańcom regionu. Dlatego systematycznie modernizujemy i rozbudowujemy sieci energetyczne na terenie swojej działalności. Rozwój lokalnych ośrodków spowodował zwiększenie potrzeb odbiorców energii elektrycznej, a za tym także konieczność modernizacji wielu odcinków linii i stacji transformatorowych. Dzięki konsekwentnej realizacji planu inwestycyjnego zwiększamy pewność i ciągłość zasilania odbiorców, zapewniamy wysoką jakość dostarczanej energii elektrycznej - powiedział Marek Orłowski, Zastępca Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja Oddział Łódź - Oczywiście, nie bylibyśmy w stanie tego dokonać bez udziału lokalnego samorządu. Dobra współpraca z włodarzami przy planowaniu i  rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej jest dla nas priorytetem – dodał Marek Orłowski.

 

forum-sieradz-5.jpg

W trakcie prezentacji uczestnikom przybliżono tematykę współpracy PGE Dystrybucja i samorządów przy rozbudowie i modernizacji sieci elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa obu stron w procesie tworzenia i konsultacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Podkreślano przy tym wagę, jaką dla optymalnego zaopatrzenia terenu w energię ma uwzględnianie kierunków rozwoju sieci w tworzonych założeniach PZP.

 

forum-sieradz-7.jpg

Podczas Forum omówiono także zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Przedstawione zostały procedury obowiązujące w spółce związane z przyłączaniem  nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej w tym OZE. Poruszona została także tematyka pewności dostaw energii elektrycznej oraz wpływu instalacji fotowoltaicznych na pracę sieci elektroenergetycznej. Samorządowcy mieli także okazję poznać aspekty procedur postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych oraz omówienia płaszczyzn współpracy na taką okoliczność. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z problematyką wycinek i podcinek drzewostanu w pasie linii elektroenergetycznych.

 

forum-sieradz-2.jpg

Konferencję poprzedziła uroczystość oficjalnego uruchomienia stacji 110/15 kV Wróblew, w której wzięli udział Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Łódź, Marek Orłowski, a także zaproszeni goście – m.in. Marcin Przydacz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Posłowie na Sejm RP, Piotr Polak, Tadeusz Woźniak oraz Krzysztof Ciebiada, Prezydent Miasta Sieradza, Paweł Osiewała oraz okoliczni samorządowcy.

 

forum-sieradz-1.jpg

Spotkanie w Sieradzu było kolejnym w tegorocznej edycji Forum. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu działania Rejonów Energetycznych Sieradz, Piotrków Trybunalski, Bełchatów oraz Zgierz-Pabianice. Pierwsza odsłona Forum odbyła się 15 września br. w Nieborowie, udział w nim wzięli samorządowcy w terenu Rejonów Energetycznych Łowicz, Żyrardów, Łódź oraz Tomaszów Mazowiecki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site