PGE Dystrybucja Oddział Białystok prowadzi inwestycje z poszanowaniem środowiska naturalnego

PGE Dystrybucja Oddział Białystok kończy budowę linii wysokiego napięcia 110 kV (WN) na trasie Gołdap - Olecko. Inwestycja prowadzona jest na terenie Obszaru Chronionego Wzgórz Szeskich i Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich.

Linia 110 kV relacji Gołdap - Olecko pełni istotną funkcję w systemie elektroenergetycznym. Jej budowa na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego zapewni zwiększenie zdolności przesyłowej oraz poprawi pewność zasilania odbiorców. Linia poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz zmniejszy straty energii. Spółka, inwestując w sieci przesyłowe, zwiększa możliwość przyłączania nowych obiektów, czym podnosi atrakcyjność regionu dla inwestorów. Inwestycja zwiększy również możliwości regionu w rozwoju energetyki odnawialnej.

Wybudowana linia składa się z ponad 35 km sieci energetycznej oraz 128 słupów. Łączny koszt inwestycji to ponad 18 mln zł.

W związku ze specyfiką regionu, większość prac związanych z wycinką drzew i krzewów na terenach otwartych i w obrębie lasu była wykonana poza okresem lęgowym ptaków (m.in. bielika, orlika krzykliwego, bociana czarnego, trzmielojada i myszołowa) oraz okresem rozrodczym nietoperzy. Natomiast od kwietnia do września wycinka była realizowana pod nadzorem przyrodniczym. Pozwoliło to na minimalizację ryzyka zniszczenia siedlisk chronionych gatunków zwierząt. 

Podczas procesu rozpinania przewodów energetycznych prace prowadzono bezinwazyjnie i bez kontaktu z podłożem. Działanie takie zapobiega ingerencji w zbiorniki wodne, będące siedliskami płazów i gadów. Zważywszy na specyfikę terenu, aby zminimalizować niekorzystne oddziaływanie na środowisko, wybudowano też strefy odgradzające techniczne drogi dojazdowe do inwestycji. Takie rozwiązanie było potrzebne na odcinkach o stwierdzonej dużej migracji gadów i płazów. W związku z faktem, że obszar ten jest również miejscem bytowania nietoperzy, wywieszono dla nich specjalne budki, by odbudować utracone przez nie siedliska - łącznie 24 budki lęgowe.

PGE Dystrybucja rozwija infrastrukturę sieciową mając na względzie potrzeby klientów, a inwestycje Spółki prowadzone są z dbałością o otaczające środowisko naturalne.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site